Teplá zima – věnujte zvýšenou pozornost nejen kotlům, ale i komínům!

zdroj: tzb-info

Teplá zima zvyšuje riziko zanášení komínů sazemi a tvorby dehtu v nich. O příčinách hovoří autor v článku. Zanedbání péče může skončit zničením komína.


Obr. Těleso komína poškozené průnikem kondenzátu až na vnější povrch. Jak to vypadá uvnitř komína snad ani není nutné komentovat.

Teplá zima přináší bonus ve formě ušetřených nákladů na vytápění. Ovšem zvláště při vytápění domácností pevnými palivy může přinést naopak velmi nepříjemné komplikace. A to v případě, že provozovatel spalovacího zdroje nevěnuje náležitou pozornost čištění a kontrole spalinových cest, tedy zvláště komína. Mírná zima zvýrazňuje význam akumulačního provozu i u moderních automatických kotlů na pevná paliva.

Zanášení spalinových cest

Pro všechny kotle na pevná paliva platí pravidlo, že čím více se blíží jejich provozní využití jmenovitému výkonu, tím lepší mají provozní vlastnosti. Zvláště to platí z pohledu spalinových cest. Čím nižší je aktuální výkon spalovacího zdroje, tím nižší je teplota spalin, a tedy i nižší komínový tah, neboť je závislý na rozdílu venkovní teploty a teploty spalin na komínovém hrdle zdroje. Pokud komínový tah poklesne pod kritickou hodnotu, může to způsobit provozní problémy spalovacího zdroje. Zvláště u ručně přikládaných kotlů a topidel je na komínovém tahu závislá dodávka dostatečného množství spalovacího vzduchu do spalovací komory. Ani kotle s odtahovým ventilátorem nejsou schopny „protlačit“ spaliny vysokým komínem s minimálním tahem. Jeho funkcí je totiž vytvořit v topeništi zdroje dostatečný podtlak na to, aby byl bezproblémově nasát spalovací vzduch. Ale relativně malý příkon ventilátoru není schopen vzniklé spaliny přetlačit „zašpuntovaným“ komínem. Důsledkem toho je nedostatek spalovacího vzduchu, špatné spalování, a tedy významně zvýšené zanášení spalinových cest sazemi.

Dehtování

Urychlené zanášení komínu sazemi není jediný problém. Nízká teplota spalin může způsobovat dehtování komínu. Pokud ve spalinové cestě poklesne teplota spalin pod teplotu rosného bodu, dochází ke kondenzaci směsi par, které spaliny obsahují, a tím k tvorbě agresívního dehtu. Ten v lepším případě pouze zhorší provozní vlastnosti spalinové cesty, v horším případě však může způsobit i nepříjemné havárie. Je nutné si uvědomit, že teplota rosného bodu spalin vzniklých při spalování pevných paliv je relativně vysoká. U dřeva a dřevních paliv (pelety, brikety) se pohybuje na hranici 60 °C (závisí na přebytku spalovacího vzduchu), u uhlí je ovšem vyšší jak 100 °C! Velké množství moderních kotlů na pevná paliva, zvláště těch na spalování uhlí, má v důsledku „honby“ za vysokou účinností teplotu spalin již při jmenovitém výkonu na hranici teploty kondenzace. U těchto kotlů je při sníženém výkonu, tedy během teplé zimy, dehtování komínu téměř jisté.

Vedle vodní páry obsahují spaliny ze spalování pevných paliv také páry kyselin mravenčí a octové (dřevní hmota), či kyseliny sírové (uhlí). Jejich kondenzáty nejen že se podílejí na tvorbě dehtu, ale agresivně napadají přímo materiál spalinových cest. Takže vedle jejich zanášení často způsobují jejich přímou destrukci, pokud spalinové cesty nemají zvýšenou odolnost.

Roste význam akumulace

Z výše popsaného je jasném, že teplé zimy zvýrazňují význam akumulačního provozu u teplovodních kotlů všech konstrukcí. U kotlů s ručním přikládáním je to všeobecně známé, protože většina z nich není schopna dlouhodobě efektivního provozu na snížený výkon a pouze s akumulací lze u nich zajistit provoz na vysoký (a tudíž bezproblémový) výkon. Méně známý je tento fakt také u automatických kotlů. Ty jsou sice uzpůsobeny pro dlouhodobý snížený výkon až na hranici 30 % výkonu jmenovitého. Ovšem jak jsem uvedl výše, při těchto snížených výkonech se významně zvyšuje nebezpečí tvorby agresivního kondenzátu ve spalinových cestách. Jiný velký problém automatických kotlů je jejich cyklování. Po dosažení požadované teploty (v otopné soustavě, referenční místnosti, …) kotel přechází do tzv. útlumového režimu, kdy se odstaví a čeká na povel, aby opět přešel do provozu. Při teplém počasí může k takovémuto odstavení docházet i několikrát za hodinu. Bezprostředně po vypnutí kotle ještě dohořívá základní vrstva paliva v hořáku a několik minut odchází spalinovou cestou malé množství spalin, jejichž teplota ovšem rapidně klesá pod teplotu rosného bodu spalin. Dochází k tvorbě menšího množství kondenzátu. Pokud je odstávek málo, je tvorba kondenzátu zanedbatelná. Ovšem při častém cyklování to je již problém. To je jeden z mnoha důvodů, proč je i u automatických kotlů vhodné zvážit jejich provozování v akumulačním režimu, kdy je četnost cyklování minimalizována.

Pravidelná kontrola a čištění komínu je základ

Ovšem, co z výše popsaného vyplývá především? Pokud je teplá zima a vytápíme pevnými palivy, měli bychom zvýšenou pozornost věnovat kontrole a čištění spalinových cest. A to minimálně v rozsahu, který provozovatelům spotřebičů na pevná paliva ukládá zákon.

Následky špatných realizací

zdroj : www.renome.com

Po třech týdnech provozu krb způsobil požár, který likvidovali hasiči

1) Litinový vložka cca 14kw, tubus – desky super Isol

2) Bez výdechových mřížek, neodvětrán mezistrop

3) neprovětraný mezistrop u dřevěného stropu se sádrokartonovým podhledem, kudy vedly teplovzdušné rozvody do další místnosti

Nerezový komín – přímé odkouření

1) Teplovzdušný výměník necertifikovaný na litinové vložce

2) Bez izolace nosných stěn v tělese krbu

3) Výdechy teplovzdušného rozvodu

 

Obestavby a prostupy stropem

1) Snížený sádrokartonový podhled ukotvený do dřevěných konstrukcí

2) V mezistropu zazděný dřevěný trám

Nekvalitně provedené zaústění do komínového průduchu

Použití nevhodných materiálů

1) Doporučuje se použít minerální rohože (např. sibral, promaglaf,těsnící provazce, apod.)

2) při zaústění do komínového tělesa-pěnový polystyrén

Obestavba krbové vložky ze sádrokartonu

1) Obestavba krbové vložky ze sádrokartonu a izolačních desek s hliníkovým polepem

2) Při vysokých teplotách od kouřovodu došlo k zahoření kartonu a odpadnutí hliníkové pásky

Kotlíkové dotace a revizní zprávy spalinových cest

Většina krajů umožňuje podání žádosti pouze elektronicky, následně je třeba dodat podepsanou papírovou žádost s povinnými přílohami.

 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva (pro potvrzení emisní třídy stávajícího zdroje).
 • Fotografie štítku starého kotle (pokud existuje).
 • Fotografie starého kotle a jeho napojení na otopnou soustavu a komínové těleso.
 • Doklad o ekologické likvidaci starého kotle v zařízení, které je k tomu oprávněno.
 • Doklad o konkrétním typu budoucího realizovaného zdroje s označením SVT kódu (doklady typu cenová nabídka, objednávka, smlouva o dílo, smlouva o smlouvě budoucí či faktura v případě již zrealizované výměny stávajícího kotle).
 • Další přílohy dle požadavku daného kraje (písemný souhlas spoluvlastníků, kopie smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele atd.)

Vyúčtování kotlíkové dotace – po realizaci, v případě schválení dotace

Po ukončení realizace projektu (výměny kotle) je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli – příslušnému krajskému úřadu – finanční vyúčtování realizovaného projektu. Společně s finančním vyúčtováním projektu (tzv. závěrečnou zprávou) je nutno doložit tyto přílohy:

 • Fotodokumentace odstranění starého zdroje tepla
 • Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle (např. ze sběrny nebo výkupu kovů) – kopie
 • Fotodokumentace nově instalovaného kotle (nového zdroje vytápění), jeho napojení na otopnou soustavu a na komínové těleso
 • Fotodokumentace nové otopné soustavy nebo akumulační nádoby (byla li realizována)
 • Revizní zpráva o uvedení nového zařízení do provozu – kopie
 • Revize spalinové cesty – kopie
 • Kopie oprávnění k uvedení kotle do provozu – kotle na biomasu (osvědčení topenář a montér kotlů na biomasu
 • Kopie účetních dokladů týkajících se realizace výměny zdroje tepla a souvisejících opatření
 • Kopie bankovního výpisu nebo pokladního dokladu dokládající úhradu

 

Důvody proč se vyžaduje Revizní zpráva spalinové cesty :

Vyhláška 34/2016 Sb. jasně specifikuje , kdy se revize spalinové cesty provádí :

§ 3

Revize spalinové cesty

(1)      Revize spalinové cesty se provádí

 1. a)      před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
 2. b)      při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 3. c)       před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
 4. d)      před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,

Poznámka :

Jaký mají vztah Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (dále jen Zákon) a povinné výměny kotlů tříd 1 a 2 na pevná paliva? Odpověď na otázku zní, že zcela zásadní. Při výměně starého nevyhovujícího kotle za nový spalovací zdroj (spotřebič paliv) se významně mění podmínky pro provozování spalinové cesty (komína) a před napojením nového spalovacího zdroje tak musí být odborníkem překontrolována jejich funkčnost a bezpečnost provozu pro nový účel použití.

Dále při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv nebo před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu. To znamená, že revize se provádí vždy při výměně starého kotle za nový, pokud nový kotel není zcela identický, jako kotel starý. Takže revize spalinové cesty je při povinné výměně kotlů tříd 1 a 2 nutná.

Pokud to tedy shrneme, komín (spalinová cesta) musí být pravidelně čištěn a kontrolován. V případě, že dochází ke změně spalovacího zdroje, který má být na komín napojen, je nutné také provést jeho revizi, tedy ověření toho, zda z provozního a bezpečnostního hlediska vyhovuje podmínkám provozu nového zdroje.

Při instalaci nového kotle bývají často potřebné i úpravy komína. Při provozu moderního kotle na pevná paliva totiž nedochází k tak vysoké teplotě spalin a má jiné požadavky na komínový tah. Předimenzované nebo poddimenzované spalinové cesty mohou paradoxně způsobit poškození nového kotle již po pár měsících provozu.

 

Vyvložkování nebo úprava komína pro nový kotel je již stavební prací, kterou musí, dle vyhlášky, zakončit revize spalinových cest, tedy kouřovodu a komína. Tu provede kominík s profesní kvalifikací revizního technika spalinových cest. Ověřit si způsobilost kominíka k provádění revizí si můžeme na stránkách Hasičského záchranného sboru ČR:  www.hzscr.cz.

 

 

Na co si dát pozor !!!!

Elegantní řešení lehkého interiérového komínu

zdroj : tzb-info, CIKO s.r.o

Při rekonstrukci nebo změně způsobu vytápění je velmi často zapotřebí vytvořit dodatečně novou spalinovou cestu. Díky absenci nosného základu se proto obvykle pro tyto účely používá nerezový komínový systém, který je lehký a nosný základ nepotřebuje. Jeho zakomponování do stavby je však nejen z hlediska bezpečnosti poměrně náročné.

Realizace CIKO COMPACT
Realizace CIKO COMPACT

Zajímavou alternativou řešení těchto případů představuje lehký šachtový komínový systém CIKO COMPACT. Jedná se o ucelený vícevrstvý komínový systém, jehož základ tvoří šachetní prvky vyrobené ze silikátových požárně-odolných desek se sílou stěny 40 mm, které se používají společně s izolovanými nerezovými vložkami. Tento systém má certifikovanou požární odolnost 90 minut (EI90) a je standardně dostupný v rozsahu průměrů 150 – 200 mm. Materiál, ze kterého jsou šachty vyrobeny není díky nasákavosti vhodný do vnějšího prostředí, proto se jako nadstřešní část u tohoto systému jako ochrana proti povětrnostním vlivům používá buď třívrstvý nerezový nástavec nebo komínový návlek. Výška nerezového nástavce je pak omezena na 1,5 m od posledního kotvícího bodu.

Z pohledu dosažené certifikace je možno použít systém CIKO COMPACT k napojení spotřebičů na pevná paliva, topný olej nebo plyn, a to i ve variantě s nerezovou komínovou vložkou bez izolace (dvouplášťový systém). Z důvodu zajištění bezproblémové funkčnosti a bezpečnosti komína však doporučujeme použití izolovaných komínových vložek, které výrazně snižují míru ochlazování spalin a jejich kondenzace, a zvyšují míru bezpečnosti komínu ve stavbě.

 
CIKO COMPACT díl 3
CIKO COMPACT díl 3
Slepování šachet CIKO COMPACT
Slepování šachet CIKO COMPACT
Vzorek založení CIKO COMPCT
Vzorek založení CIKO COMPCT
CIKO COMPACT vzorek s izolací
CIKO COMPACT vzorek s izolací

Přednosti systému:

 • jednoduchá a rychlá montáž, hmotnost od 27 kg/m2
 • požární odolnost 90 minut (EI90)
 • CE certifikace podle EN 1856-1 (T400 N1 W V2 L50045 G30)
 • vhodný pro připojení spotřebičů na pevná paliva, olej a plyn
 • možné jako komín nebo svislý kouřovod, s použitím kolen i šikmé vedení
 • Malé vnější rozměry: pr. 150 – 160 = 300 x 300 mm; Pr. 180 – 200 = 340 x 340 mm

Pro určité typy interiérů může být silikátový plášť komína vhodnější, než nerezový komín. Zároveň je z pohledu celkové hmotnosti použitelný téměř všude, bez nutnosti řešit základ pod komínem. Jedná se tak o bezpečnou a prostorově úspornou alternativu k nerezovým komínům. A pokud budeme srovnávat cenu a pracnost nerezového třívrstvého komínu včetně opláštění například sádrokartonovou šachtou, je řešení Compact jednodušší a levnější. Navíc odpadá složité řešení způsobu provětrávání sádrokartonové obestavby v každém patře objektu, Compact je odvětrán po celé výšce.

Výhodou jsou rovněž důkladně zpracované detaily zabudování komínu pro jednotlivé typy staveb, viz. přiložené příklady pro instalaci vedle hořlavé stěny a prostup hořlavým stropem:

Teplotní graf ze zkoušky systému compact: komín je bezpečný i při dlouhodobém extrémním způsobu topení

Ukázky realizací: