Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.daming.cz.

na těchto stránách používáme redakční systém WordPress 4.9.6,kde jsou implementovány funkcionality,které zabezpečují přináší nové funkce a nástroje pro práci s uživatelskými daty.

více informací

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR

 

Na webové stránce DAMING s.r.o. probíhá sběr osobních údajů jak přímo od subjektu (vyplníte formulář), tak automaticky. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem,nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody  subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Není-li to výslovně uvedeno, DAMING s.r.o. nasbírané osobní údaje nepředává dalším příjemcům ani správcům.

Níže najdete odkaz na pověřenou osobu, která má ve společnosti DAMING s.r.o. ochranu osobních údajů na starosti, technické informace o zpracování a zabezepečení osobních údajů, a také přehled oblastí správy a zpracování osobních údajů společností DAMING s.r.o., přesahující rámec této webové stránky.

Osobní údaje získané od subjektu

Na webu www.daming.cz můžete nalézt kontaktní nebo objednávkový formulář. Má několik polí. Jejich vyplněním a odesláním formuláře potvrdiíte souhlas se zpracováním osobních údajů.

Na více místech tohoto webu je kontaktní nebo objednávkový formulář slouží subjektům,které mají zájem o služby a nabídky DAMING s.r.o. nebo je zajímají jiné informace o DAMING s.r.o.

Osobní údaje :

 • Jméno a příjmení
 • Firma,společnost
 • E-mail
 • telefon
 • Kontaktní osoba
 • Ulice
 • Město

K získání těchto osobních údajů je nutný souhlas subjektu.

Účelem získávání osobních údajů je marketing,uživatelská podpora, navázání obchodních vztahů a naplnění požadavků vyhlášky 34/2016 Sb.- Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Obchodní vztah nastane okamžikem zaslání objednávky nebo vyplněním a odesláním kontaktního nebo objednávkového formuláře. Pokud nedojde ke smluvnímu vztahu, jsou osobní údaje zpracovávány jako kontaktní údaje.Údaje jsou uchovávány v interních databázích  DAMING s.r.o. do doby než odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů. Svůj souhlas projevíte vyplněním a odesláním formuláře. Je to opatření proto, aby vás nemohl přihlásit nikdo jiný.

Pro konkrétní informace o zpracování a žádost o uplatnění dalších práv kontaktujte pověřenou osobu, viz níže na této stránce.

Osobní údaje získané ze zákonných důvodů

DAMING s.r.o. vede a zpracovává osobní údaje k plnění zákonných povinností správce. Patří sem např personální,mzdová a daňová agenda.

Osobní údaje získané automaticky

Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na webou stránku přistupováno. DAMING s.r.o. používá takto získané informace k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci svých činností.

Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, vypočítané geolokační informace. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na webovou stránku přistupováno.

V některých případech webová stránka ukládá data na počítač uživatele, a při opětovné návštěvě tato data může číst a měnit. Jedná se o tzv. cookies. Cookies mohou být základní (systémová) nutná pro provoz webu, ale také cookie třetích stran.

Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookies na vašem počítači.

 

Cookies, můžete na svém počítači zakázat.

 

Údaje pro reklamní systémy

DAMING s.r.o.  nepoužívá žádný způsob agregace dat určený pro reklamní systémy, ani pro vlastní účely, ani pro účely třetích stran.

Zabezpečení osobních údajů

Firma DAMING s.r.o. pro přenos dat využívá výhradně zabezpečené webové stránky, s protokoly HTTPS, SSH, SFTP. Data jsou ukládána na cloudu, nikoliv na lokálních počítačích. Cloudové služby zajišťují certifikovaní smluvní partneři.

Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

Dle interní analýzy (podle vodítka pracovní skupiny WP29) firma DAMING s.r.o. nemá povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (ve smyslu článku č. 37 Nařízení…)
Za veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů odpovídá jednatel firmy Ing. Miloslav Drlíček (Tel.: +420 739 290 829, e-mail:infoaming.cz)

Vyjádřete prosím svůj souhlas s PRAVIDLY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ na tomto webu. Přečtěte si, jak nakládá tento web s OSOBNÍMI ÚDAJI. Dozvíte se mimo jiné o cookies. Souhlas vyjádříte vyplněním a odesláním kontaktního nebo objednávkového formuláře.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

1)V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o

právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 

 

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjekt u údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování,  provedení opravy, do plnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní  neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na  dozorový úřad přímo.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

 

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

 

Prohlášení správce osobních údajů

 

Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

 • zpracováváme osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.
 • nepracujeme s citlivými osobními údaji tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj,
 • splňujeme informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů,

 

Správce osobních údajů 

Společnost

DAMING  s. r. o. se sídlem Viniční čp .451 , 664 62 Hrušovany u Brna , IČ: 28336496, DIČ: CZ28336496 ,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brno, spisová značka C 62101, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR  informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

 

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

V souvislosti s novým Obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), bychom Vás chtěli požádat, o udělení souhlasu se zpracováním osobních dat pomocí objednávkových formulářů v jednotlivých menu webových stránek,kde svobodně a ze své vůle zaškrtnete políčko souhlasu se zpracováním osobních dat.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

S cílem usnadnit uživatelům používat naše wbové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači/zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče. Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics.

více informací

Lišta k přijetí nebo odmítnutí cookies se vám zobrazí dle nastavení vašeho prohlížeče v sekci soukromí a zabezpečení

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

 

S kým sdílíme vaše údaje

Není-li to výslovně uvedeno, DAMING s.r.o. nasbírané osobní údaje nepředává dalším příjemcům ani správcům.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat. Jde např o použití

Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Vaše kontaktní údaje

Na webu www.daming.cz můžete nalézt kontaktní nebo objednávkový formulář. Má několik polí. Jejich vyplněním a odesláním formuláře potvrdiíte souhlas se zpracováním osobních údajů.

Na více místech tohoto webu je kontaktní nebo objednávkový formulář slouží subjektům,které mají zájem o služby a nabídky DAMING s.r.o. nebo je zajímají jiné informace o DAMING s.r.o.

Osobní údaje :

 • Jméno a příjmení
 • Firma,společnost
 • E-mail
 • telefon
 • Kontaktní osoba
 • Ulice
 • Město

K získání těchto osobních údajů je nutný souhlas subjektu.

Dodatečné informace

Další dodatečné informace nezjišťujeme ani neukládáme

Jak chráníme vaše osobní údaje

Pro zpracování výše uvedených osobních údajů používáme službu Microsoft Office 365 ProPlus pracující v cloudovém režimu a s zabezpečením heslem a šifrováním. Pro zpracování personální,účetní a mzdové agendy používáme externí odbornou firmu s příslušným zabezpečením proti úniku dat.

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?

Pokud není výslovně uvedeno od třetích stran osobní údaje nezískáváme.

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.