Pro topenáře a instalatery-revize spalinových cest

Vyústění přetlakových spalinových cest nad střechy – platí  podmínky dle ČSN 734201

odvod spalin nad střechy a vyústění přetlakových spalin cest nad střechy

Opakujeme zde,že pro odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší platí poměrně přísné podmínky dle ČSN 734201

odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší

Z hlediska této normy nebudeme vydávat revize spalinové cesty na instalace,které tyto podmínky nebudou splňovat. Nejsme v pozici,abychom ex post legalizovali různé montážní “zmetky” a nesli za to právní zodpovědnost.

video jak to nemá být

 

Přehled možných odkouření plynových kotlů

 

Při vlastních instalacích spalinových cest mějte na paměti,že musíte respektovat požární hledisko instalací(zejména u bytových domů) z hlediska prostupů požárními úseky a šachtami a zabránění možnému šíření požáru a prohoření. Nutno konzultovat s projektanty požárně bezpečnostního řešení stavby a stavebním dozorem.

V případě potřeby zřídit šachtu pro instalaci spalinové cesty, musí mít šachta požární odolnost EI30 – odolnost proti požáru z venku ven.

EI30 je požární odolnost 30 min. Tato šachta musí být odvětrána nad střechu, aby mohly být odvětrány spaliny v případě poruchy spalinové cesty

 

Instalace odkouření od kondenzačních kotlů

Jak to nemá vypadat 1.část

Jak to nemá vypadat 2. část

Jak to nemá vypadat 3.část

 

Montáž podle následujícího obrázku  není možná. Jednovrstvý systém je certifikován pouze jako vložka do komínového průduchu. V článku 6.5.2 ČSN je uvedeno, že komínové vložky vedené vnitřním prostorem nebo konstrukcí budovy musí být opatřeny po celé délce komínovým pláštěm.Vložka se může rozpadat i osluněním(např. přes světlíky na půdě).

 

 

 

Vzhledem k tomu,že tyto profese si provádějí instalace jednodušších spalinových cest sami,uvádíme zde pomůcku co budeme požadovat před provedením a zhotovením revizí spalinových cest.

Při vyplňování formuláře vyplňte všechny kolonky a odklepejte vybrané volby v rozbalovacích nabídkách. Umožníte nám tím rychleji zpracovat Vaše požadavky. K formuláři můžete přiložit i jiné podklady ve formátu pdf,excel apod.

 

 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Příslušné položky vyberte poklepáním na nabídku menu

Všeobecné info o objednateli revize spalinové cesty :

Údaje objednatele

Kontakt na objednatele revize spalinové cesty :

Vlastník objektu ve kterém se provádí revize spalinové cesty :

Adresa provedení revize nebo montáže spalinové cesty :

Instalovaný spotřebič :

zadejte značku ze štítku spotřebiče,instalovaný výkon,výrobní číslo

Příslušné položky vyberte poklepáním na nabídku menu

Popis objektu ve kterém je spalovací zařízení instalováno:

Příslušné položky vyberte poklepáním na nabídku menu

Popis kouřovodu-odkouření:

V části průběh kouřovodu popište trasu kouřovodu-např -kotlová redukce DN 100/60,svisle 0,5 m,koleno 90° s kontrolním otvorem,vodorovně 0,5 m,ústí do komína,patní koleno. Pokud kouřovod není zapojen do komína-tzn probíhá stropem a střechou-popište jeho průběh-např kotlová redukce,kontrolní kus svislý,svisle prostup stropem,svisle 1m,prostup střechou,černá komínová hlavice.

Upozornění:
V článku 6.5.2 ČSN 734201 je uvedeno, že komínové vložky vedené vnitřním prostorem nebo konstrukcí budovy musí být opatřeny po celé délce komínovým pláštěm.Jednovrstvé plastové komínové vložky jsou certifikovány pouze jako vložka do komínového průduchu a nelze je použít v prostupu stropem a půdním prostorem a požárními prostory bez komínového pláště.Doporučujeme proto jednovrstvé plastové vložky opatřit od prostupu stropem pláštěm s EI 30, včetně půdního prostoru, s odvětráním nad střechu.

Příslušné položky vyberte poklepáním na nabídku menu

Příslušné položky vyberte poklepáním na nabídku menu

Svislá část odkouření :
Obvykle bývá založeno ve stávajícím zděném vestavěném komínovém tělese,které je dodatečně vložováno. Jiná varianta je svislé odkouření přímo na kotel s prostupem stropem a střechou nebo vyústění do fasády objektu.

Příslušné položky vyberte poklepáním na nabídku menu

Typ vyústění spalinové cesty :

Příslušné položky vyberte poklepáním na nabídku menu

Materiál použitý pro dodatečné vložkování stávajícího vestavěného komína :

Musí být použit materiál pro přetlak s těsněním !

Příslušné položky vyberte poklepáním na nabídku menu

Kontrolní otvory na spalinové cestě :

Příslušné položky vyberte poklepáním na nabídku menu

Odvod kondenzátu ze spalinové cesty :

Příslušné položky vyberte poklepáním na nabídku menu

Upozorňujeme Vás,že Vaše osobní údaje zpracujeme dle směrnic společnosti DAMING s.r.o.

Příslušné položky vyberte poklepáním na nabídku menu

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

V části Vaše zpráva sdělte údaje,které považujete za podstatné pro vypracování revizní zprávy

Příloha limitována velikostí 2 Mb, před zasláním si ověřte velikost přílohy,kterou zasíláte. Přílohy o velikosti větší než 2 Mb doporučujeme raději zaslat přes www.uschovna.cz

Přílohy :