Revize komínů a spalinových cest

Revize spalinové cesty

 

Základní cena revize spalinové cesty –       1200 Kč bez DPH/1 revizní zpráva

Dopravné na místo určení                                8 Kč/ km bez DPH

Dopravné zpět                                                       8 Kč/ km bez DPH

 

Objednáním služby  souhlasíte s cenou  

 

Více informací k revizím spalinových cest získáte zde

 

Vyhláška 34/2016 Sb. jasně specifikuje , kdy se revize spalinové cesty provádí :

             § 3

Revize spalinové cesty

(1)      Revize spalinové cesty se provádí

a)      před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,

b)      při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

c)       před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,

d)      před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,

e)      po komínovém požáru, nebo

f)       při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

 

 1. Vložkování je stavební úprava komína.
 2. K vložkování patří i připojení spotřebiče.
 3. To vyžaduje znalosti z oboru spalování a funkce činnosti spotřebiče. Na spalinovou cestu nelze připojit jakýkoliv spotřebič.
 4. Vyžadují se znalosti kominických norem.
 5. Porovnejte si v této souvislosti jakým způsobem se má provádět revize spalinové cesty :

            Způsob revize spalinové cesty

Revize spalinové cesty se provádí

a)      posouzením shody provedení spalinové cesty s projektovou dokumentací,

b)      ověřením, zda je spalinová cesta opatřena identifikačním štítkem,

c)       posouzením, zda provedení a stav spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojeného spotřebiče paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,

d)      ověřením, zda je na kompletní spalinovou cestu, případně její jednotlivé komponenty vydáno prohlášení výrobce o stálosti vlastností,

e)      prohlídkou spalinové cesty, při které se kontroluje zejména:

 1. dodržení montážního návodu výrobce spalinové cesty;
 2. vyplnění a pravdivost údajů uvedených na identifikačním štítku;
 3. úplnost a sestavení jednotlivých dílů spalinové cesty;
 4. zda nedošlo při přepravě, nakládání nebo montáži s jednotlivými díly spalinové cesty k jejich poškození (trhlinky v keramických vložkách, poškozený komínový plášť, poškozená izolace, poškozené těsnící kroužky apod.);
 5. zda je dodržen požadovaný sklon kouřovodu a jeho polohové vedení zajišťuje plynulé proudění spalin;
 6. zda jsou na spalinové cestě provedeny a jsou přístupné a funkční veškeré předepsané otvory pro čištění, kontrolu, vymetání, vybírání a měření;
 7. zda přístup k čištění a kontrole komínu jeho ústím odpovídá normové hodnotě;
 8. zda jsou správně namontována všechna přídavná zařízení (např. tlumiče hluku, kompenzátory, spalinové klapky, regulátory tahu apod.);
 9. zda jsou bezpečně namontovány všechny statické prvky zajišťující stabilitu spalinové  cesty a konstrukční díly pro ochranu před povětrnostními vlivy a vlivy vnitřního prostředí stavby (např. v prostupu komínového tělesa střešním pláštěm včetně parotěsné zábrany apod.);
 10. zda nejsou v prostoru, ve kterém je umístěn spotřebič paliv typu B, umístěna podtlaková zařízení, která by mohla negativně ovlivnit funkci odvodu spalin (např. podtlakové ventilátory větracího zařízení, digestoř, krby apod.);
 11. zda jsou zazděny případně uzavřeny veškeré montážní otvory v komínovém plášti, a zda je zajištěna dilatace komínové vložky v komínovém plášti;
 12. zda je po celé délce spalinová cesta průchodná a je zachována její vnitřní světlost;
 13. zda kouřovod nezasahuje v sopouchu do komínového průduchu;
 14. zda ve spojích přetlakového a vysokopřetlakového komínu nejsou těsnicí elementy uvolněné nebo nevyčnívají ze spoje;
 15. zda je průchozí zadní větrání případně vzduchový průduch;
 16. zda jsou dodrženy bezpečné vzdálenosti spalinové cesty od hořlavých předmětů a hořlavých stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F;
 17. zda jsou prostupy viditelných a přístupných míst spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby v souladu s normovými hodnotami;
 18. zda je zajištěna požární odolnost spalinové cesty (z vnějšku ven) požadovaná pro konkrétní části budovy, přes které spalinová cesta prochází,

f)                      lineárním měřením, kterým se ověřuje:

 1. zda jsou dodrženy požadavky na vnitřní světlost a vnější velikost spalinové cesty a polohové a výškové vedení spalinové cesty (především účinná a neúčinná výška komínového tělesa, délka svislého kouřovodu s funkcí komínu, účinná výška a délka kouřovodu a vývodu spalin, včetně polohových změn, délka spalinové cesty ve vytápěném a nevytápěném prostoru, osové výšky sopouchů u společného komínu apod.);
 2. zda je dodržena největší dovolená vzdálenost kotevních prvků na spalinové cestě a největší dovolená výška komínu, svislého kouřovodu s funkcí komínu nebo komínového nástavce nad poslední podporou;
 3. zda výška ústí komínu, svislého kouřovodu s funkcí komínu případně komínového nástavce odpovídá normovým hodnotám;
 4. zda je dodržena předepsaná výška svislé části kouřovodu;
 5. zda umístění vývodu spalin na obvodovém plášti objektu odpovídá normovým hodnotám,

g)   ověřením těsnosti spalinové cesty – toto ověření revizní technik spalinových cest provede, jestliže z výsledků předchozí prohlídky pojme podezření, že spalinová cesta vykazuje netěsnosti. V rámci revize spalinové cesty se ověření těsnosti spalinové cesty provede i na žádost objednatele. Ověření těsnosti spalinové cesty se provede:

 1. Kouřovou zkouškou – zkouškou těsnosti kouřem (u komínu třídy N1 a N2);
 2. Tlakovou zkouškou – zkouškou plynotěsnosti (u komínu třídy P1, P2, H1, H2). Tlaková zkouška spalinové cesty se provede stlačeným vzduchem nebo inertním plynem při teplotě 20 °C. Zkušební přetlak je 200 Pa u přetlakové spalinové cesty třídy P1 a P2, nebo 5000 Pa u vysokopřetlakových spalinových cest třídy H1 a H2. Povolený únik je stanoven v ČSN EN 1443,

h) ověřením funkčnosti spalinové cesty a dostatečnosti přívodu spalovacího vzduchu  – toto ověření revizní technik spalinových cest provede, jestliže z výsledků předchozí prohlídky a měření pojme podezření, že spalinová cesta není způsobilá bezpečně odvádět spaliny od připojeného spotřebiče do volného ovzduší. Ověření funkčnosti spalinové cesty a dostatečnosti přívodu spalovacího vzduchu se provede:

 1. uvedením spotřebiče do provozního stavu (pokud je to technicky možné) a následným měřením teploty spalin, komínového tahu, přebytku vzduchu, účinnosti spalování, teploty vzduchu v místě instalace a venkovní teploty vzduchu tak, aby bylo možné ověřit, že spalinová cesta bude funkční za všech provozních podmínek připojeného spotřebiče paliv;
 2. provedením 4 Pa testu (plynná paliva) nebo 8 Pa testu (pevná paliva);
 3. měřením hodnoty CO v místě instalace spotřebiče.

 

11.  Nedílnou součástí spalinové cesty je tepelně hydraulický výpočet. Neobstojí zde    tvrzení,že spalinová cesta před vložkováním byla funkční mnoho let. Revizní technik,který si to vezme na svědomí vědomě koketuje s postihem od orgánů činných v trestním řízení.

12. Pokud dojde k nějaké mimořádné události – např přiotrávení- nastupuje soudní znalec,který s velmi vysokou pravděpodobností výpočet provede a revizního technika spalinových cest čekají nepříjemné problémy.

 

Požádejte si o orientační kalkulaci

Odpovíme do tří pracovních dní. Pole s hvězdičkou() jsou povinná.

Pro zpracování Vaší objednávky jsme povinni  získat od Vás tzv Souhlas se zpracováním osobních dat.

Prohlášení naší firmy ke způsobu zpracování osobních dat najdete zde

Po přijetí Vaší objednávky Vám zpětně zašleme potvrzovací e-mail,abychom si ověřili zda objednávka skutečně došla od Vás.

 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ REVIZE SPALINOVÝCH CEST

Všeobecné info o objednateli

Osobní údaje objednatele

Kontakt na objednatele

Upozorňujeme Vás,že Vaše osobní údaje zpracujeme dle směrnic společnosti DAMING s.r.o.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Přílohy mají velikost max 2 Mb. Před odeslání si zjistěte maximální velikost přiloženého souboru. Soubory (pdf,obrázky apod) větší než 2 Mb raději zasílejte přes www.uschovna.cz

Přílohy :