Technické konzultace – spalinové cesty

Základní cena technické konzultace –                              1000 Kč s DPH 21 %

Dopravné na místo určení  nad 10 km                              10 Kč/ km s DPH 21 %

Dopravné zpět                                                                    10 Kč/ km s DPH 21 %

 

Objednáním služby souhlasíte s cenou  

 

Vážení zákazníci,

na základě několikaletých zkušeností se zpracováváním revizních zpráv spalinových cest Vám nabízíme zpoplatněnou službu Technické konzultace ke spalinovým cestám. Jde o konzultace před zahájením realizace spalinových cest. Ušetříte si zbytečné starosti jak sobě tak i nám při vystavování revizních zpráv spalinových cest.

Setkáváme se s tím, že již realizované spalinové cesty mají spoustu závad, které se těžko a za zvýšených nákladů těžko odstraňují. Nebo je již odstranit nelze. Revizní zpráva spalinové cesty je pak vydána negativní nebo ji odmítneme vystavit. Vydáním revizní zprávy spalinové cesty přebíráme zodpovědnost za její funkčnost a bezpečnost(včetně požární bezpečnost)a za to, že také odpovídá normovým hodnotám.

Pochopte prosím, že nejsme hazardéři. Nelze schválit  všechno, co  si kdo postaví. Nic proti stavbám svépomocí nebo pomocí rádoby samozvaných „odborníků“. Zde však musíme připomenout, že zákony, normy, vyhlášky ,návody platí pro všechny stejně. Nehodláme také krýt nekvalitní práci a šlendrián ostatních účastníků stavby.

Ustanovení zákona 320/2016 Sb.,par.46 nám dokonce ukládá povinnost hlásit zjištěné nedostatky, které ohrožují zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost, písemně oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

U objektů(staveb) již dokončených respektive jejich spalinových cest mohou být zjištěny závady, které bezprostředně ohrožují zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost revizní technik spalinových cest písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru. Tato povinnost vyplývá z vyhlášky 34/2016 Sb.

Tato varianta může nastat u již zrealizovaných spalinových cest, které byly zhotoveny montážními firmami nebo svépomocí bez patřičné odborné způsobilosti a bez konzultace s odbornou kominickou firmou respektive revizním technikem spalinových cest.

Nejčastější nedostatky spalinových cest

 • Specifikace možných provozních závad-provozní bezpečnost
 • Nedostatečný přívod spalovacího vzduchu
 • Přítomnost zařízení s nuceným odvodem vzduchu ovlivňujícím bezpečný odvod spalin
 • Netěsnosti-praskliny/trhliny
 • Netěsnosti-uzávěry otvorů
 • Tvarová nestálost průduchu spalinové cesty
 • Nevyhovující výška nad střechou nebo ve vztahu k okolním budovám
 • Nevyhovující vnitřní světlost a účinná výška spalinové cesty pro připojený spotřebič
 • Nevyhovující konstrukce spalin cesty z hlediska tlakové třídy
 • Nevyhovujíc konstrukce spalin cesty z hlediska odolnosti proti korozi a působení kondenzátu
 • Nevyhovujíc konstrukce spalin cesty z hlediska odolnosti proti vyhoření sazí
 • Nepřípustné připojení dalších spotřebičů
 • Chybějící čisticí nebo kontrolní otvory
 • Nevyhovující přístup k čištění a kontrole(revizi)
 • Nevyhovující svislá výška kouřovodu
 • Nevyhovující stavebně technický stav nadstřešní části komínu
 • Nevyhovující vyústění přes fasádu
 • Jiné z pohledu provozní bezpečnosti

 Specifikace možných provozních závad – požární bezpečnost

 • Nedodržení bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů a stavebních hmot
 • Nedodržení požární bezpečnosti stavby při průchodu spalinové cesty požárními úseky a požárně dělicími konstrukcemi, stropy, střešní konstrukcí, obvodovým pláštěm objektu
 • Zanesením spalinové cesty dehtovými usazeninami
 • Nedodržení požární bezpečnosti stavby při průchodu spalinové cesty vnitřní stěnou objektu

 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ TECHNICKÉ KONZULTACE-SPALINOVÉ CESTY
Všeobecné info o objednateli

Osobní údaje objednatele

Kontakt na objednatele

Upozorňujeme Vás,že Vaše osobní údaje zpracujeme dle směrnic společnosti DAMING s.r.o.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Seznámení se zněním Všeobecných dodacích a obchodních podmínek

Seznámili jsme se se zněním Všeobecných dodacích a obchodních podmínek

Přílohy mají velikost max 2 Mb. Před odeslání si zjistěte maximální velikost přiloženého souboru. Soubory (pdf,obrázky apod) větší než 2 Mb raději zasílejte přes www.uschovna.cz

Přílohy :