Jednorázové měření spalin zdroje do 5 MW

Provozovatelé zdrojů znečištění ovzduší jsou povinni zajišťovat autorizované měření emisí podle ustanovení zákona č. 201/2012 Sb. a navazujících prováděcích předpisů (vyhlášky č.415/2012 Sb.) v intervalech uvedených níže v tabulce.

 

Jednorázové měření spalin

 

Základní cena měření spalin                        1500 Kč s DPH/1 hodinu

Nad 10 km účtujeme k základní ceně dopravné

Dopravné na místo určení nad 10 km             10 Kč/ km včetně  DPH 21 %

Dopravné zpět  nad 10 km                               10 Kč/ km včetně  DPH 21 %

 

Objednáním služby  souhlasíte s cenou  

Pokud spalinovou cestu naše firma bude realizovat bude výše uvedená cena odečtena od celkové ceny zakázky.

Ke zpoplatnění této služby jsme byli bohužel nuceni přistoupit po nemilých zkušenostech s některými zákazníky.

Naše firma si vyřizuje oprávnění od Ministerstva životního prostředí ČR k autorizovanému měření emisí oxidu uhelnatého (CO), oxidů dusíku (NOx) a tmavosti kouře u kotlů na plynná a kapalná paliva.

Jednorázové měření emisí se provádí:

  1. prvním uvedení stacionárního zdroje do provozu,
  2. každé změně paliva, suroviny nebo tepelně zpracovávaného odpadu v povolení provozu, nebo
  3. každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí,

a to nejpozději do 3 měsíců od vzniku některé z těchto skutečností nebo ve lhůtě stanovené v povolení provozu.

INTERVALY JEDNORÁZOVÉHO MĚŘENÍ EMISÍ:

 

Provádíme autorizované měření emisí u stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW včetně pro palivo zemní plyn, lehký topný olej, naftu, degazační plyn, vodík nebo zkapalněné ropné plyny a jejich směsi.

Jedná se o autorizované měření emisí zdrojů znečišťování ovzduší dle § 4 odst. 6 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Pro měření se používají analyzátor s elektrochemickými články např typu Afriso a programy pro zpracování výsledků měření .

V souladu s § 3 vyhlášky č. 415/2012 Sb. jsou provozovatelé stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší povinni zajistit provedení jednorázového autorizovaného měření emisí po:

1) prvním uvedení stacionárního zdroje do provozu,
2) každé změně paliva,
3) každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí,

a to nejpozději do tří měsíců od vzniku některé z těchto skutečností nebo ve lhůtě stanovené v povolení
k provozu.

Následné periodické měření emisí je třeba zajišťovat u spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 1 MW do 5 MW jedenkrát za 3 kalendářní roky.

Ceny za měření se pohybují v rozmezí od 2 000 do 2 500,- Kč za jeden spotřebič a jsou závislé především na používaném palivu a na množství měřených kotlů. Při měření více kotlů jsou poskytovány množstevní slevy.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte. Po specifikaci kotelny Vám ZDARMA do 24 hodin zašleme zpracovanou cenovou nabídku na konkrétní měření.

Do specifikace je třeba uvést:

1) Identifikační údaje  – název firmy, jméno a příjmení kontaktní osoby, adresu firmy, e-mail a telefon
2) Popis kotelny – celkový výkon kotelny (kW), tepelné výkony jednotlivých spotřebičů a druh spalovaného
paliva

 

Požádejte si o orientační kalkulaci

Odpovíme do tří pracovních dní. Pole s hvězdičkou() jsou povinná.

Pro zpracování Vaší objednávky jsme povinni  získat od Vás tzv Souhlas se zpracováním osobních dat.

Prohlášení naší firmy ke způsobu zpracování osobních dat najdete zde

Po přijetí Vaší objednávky Vám zpětně zašleme potvrzovací e-mail,abychom si ověřili zda objednávka skutečně došla od Vás.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ JEDNORÁZOVÉ MĚŘENÍ SPALIN ZDROJE DO 5 MW
Všeobecné info o objednateli

Osobní údaje objednatele

Kontakt na objednatele

Upozorňujeme Vás,že Vaše osobní údaje zpracujeme dle směrnic společnosti DAMING s.r.o.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Seznámení se zněním Všeobecných dodacích a obchodních podmínek

Seznámili jsme se se zněním Všeobecných dodacích a obchodních podmínek

Přílohy mají velikost max 2 Mb. Před odeslání si zjistěte maximální velikost přiloženého souboru. Soubory (pdf,obrázky apod) větší než 2 Mb raději zasílejte přes www.uschovna.cz

Přílohy :