Navrhování a provádění jednotlivých spalinových cest

Při návrhu komína si musíme ze všeho nejdříve uvědomit:

 1. Pro jaký druh spotřebiče bude komín sloužit
 2. Jakým způsobem bude objekt či prostor v objektu vytápěn
 3. Zda bude použito spotřebičů lokálních, technologických nebo ústředních
 4. Jaký bude použit druh paliva-tuhá, kapalná či plynná
 5. Kolik spotřebičů bude do spalinové cesty připojeno

Pro zajištění požární bezpečnosti jsou na systémové a individuální komíny  kladeny následující požadavky :

 • Tepelná odolnost-stanovená podle příslušných zkušebních norem-výsledkem je zařazení komína výrobcem do teplotní třídy
 • Odolnost proti vyhoření sazí- stanoveno zkouškami-po dobu 30 min nesmí být porušena požadovaná kvalita použitého materiálu a přiléhavé hořlavé materiály nesmí po tuto dobu překročit teplotu 100°C
 • Minimální vzdálenost hořlavých látek od komína nesmí překročit hodnoty stanovené výrobci komínů na základě provedených zkoušek
 • Požární odolnost při směru působení zevnitř ven-teplota přilehlého hořlavého materiálu nesmí při běžném provozu překročit hodnotu 85°C, musí být prokázána zkouškou
 • Požární odolnost při směru působení zvenčí dovnitř -komínové těleso musí zajistit požární bezpečnost přilehlých prostorů nejen při běžném provozu, ale i při vyhoření sazí (levá strana obrázku) a i požárně dělicí funkci tzv. „zvnějšku ven“ (pravá strana obrázku).

 

 • Při působení požáru zvenčí dovnitř a znovu ven je stanoven požadavek na konstrukci a tepelnou izolaci komína, který musí být deklarován jako EI

 

Základní komínové normy jsou ČSN 1443 a ČSN 734201,kde jsou uváděny minimální  požadavky na spalinové cesty.

Bez znalostí těchto norem a příslušných technických souvislostí a navazujících norem nelze zodpovědně spalinovou cestu navrhnout.

Poučený laik může stavbu realizovat podle montážního návodu výrobce (například stavební firmy, zedníci, topenáři, různí vložkovači komínů atd). Nikoliv však spalinovou cestu navrhnout a vyprojektovat.

Jedním ze základních dokumentů výrobce komínů je prohlášení o shodě-prohlášení o výrobku. Zde jsou deklarovány vlastnosti komína a podmínky použití. Položte si otázku jak je laik schopen využít a implementovat v praxi když nezná technické souvislost a normové požadavky.

Nelze proto přijmout současnou praxi postavit „nějaký“ komín, nejlépe DN 200 mm a potom k němu hledat spotřebič. Většinou po zhodnocení technických souvislostí a výpočtu výkonové potřeby podle m3 obestavěného prostoru se dojde k poznání, že stačí komín o DN 150 mm. Důsledky to má, že investor(stavebník) zbytečně „vyhodil“ finanční prostředky, nehledě na to , že takto sestavená spalinová cesta nemusí bezpečně a efektivně pracovat.

Přípravu spalinové cesty tedy raději svěřte a spolupracujte s prověřenými, vzdělanými a proškolenými odborníky-projektanty, revizními techniky spalinových cest. Ušetříte si zbytečné náklady, starosti a provozní problémy.

Příkladů špatných realizací je na internetu dost. Stačí se jen poučit!!!

× Jak Vám mohu pomoci?