Pro topenáře a instalatery-revize spalinových cest

Objednávejte  zde

Přínosné informace – zdroj www.kominy-komin.cz

Jak postupovat při instalaci plynového kondenzačního kotle – realizace plynové přípojky, resp. žádost o odběr plynu

Jak postupovat v případě kdy nemáte plynovodní přípojku? Jak se připojit na domovní plynovod? 

      →  Kotlíkové dotace – vice informací na Kotlíkové dotace 2019
      →  Kotlíkové dotace – portál hl. m. Prahy –  veškeré nutné informace a tiskopisy 
      →  Zadání výpočtu spalinové cesty 
      →  Seznam profesně organizovaných kominíků: www.skcr.cz , www.mks.cz
      →  Ověření kvalifikace revizního technika na stránkách HZS ČR
      →  Ověření živnostenského oprávnění: FO www.rzp.cz , PO www.justice.cz

 

Požadavky na umísťování a přívod vzduchu pro plynové spotřebiče

 

 

Vyústění přetlakových spalinových cest nad střechy – platí  podmínky dle ČSN 734201

odvod spalin nad střechy a vyústění přetlakových spalin cest nad střechy

Opakujeme zde,že pro odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší platí poměrně přísné podmínky dle ČSN 734201

odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší

Z hlediska této normy nebudeme vydávat revize spalinové cesty na instalace,které tyto podmínky nebudou splňovat. Nejsme v pozici,abychom ex post legalizovali různé montážní „zmetky“ a nesli za to právní zodpovědnost.

video jak to nemá být

 

Přehled možných odkouření plynových kotlů

 

Při vlastních instalacích spalinových cest mějte na paměti,že musíte respektovat požární hledisko instalací(zejména u bytových domů) z hlediska prostupů požárními úseky a šachtami a zabránění možnému šíření požáru a prohoření. Nutno konzultovat s projektanty požárně bezpečnostního řešení stavby a stavebním dozorem.

V případě potřeby zřídit šachtu pro instalaci spalinové cesty, musí mít šachta požární odolnost EI30 – odolnost proti požáru z venku ven.

EI30 je požární odolnost 30 min. Tato šachta musí být odvětrána nad střechu, aby mohly být odvětrány spaliny v případě poruchy spalinové cesty

Délka spalinové cesty

Maximální délku spalinové cesty limituje výrobce připojeného spotřebiče v  závislosti na  průměru potrubí. Maximální délku lze také stanovit pomocí výpočtové metodiky, která je v souladu s ČSN/STN EN 13384 -1,2,3+A1.Maximální délka může být omezena ze statických důvodů  s ohledem na konstrukci patečního kolena.

Požární odolnost systémů

Jednovrstvé plastové systémy a koncentrický systém materiál plast/plast je nutné opláštit při průchodu jednotlivými požárními úseky stavebními prvky zařazených do třídy reakce na oheň DP1.

Pro koncentrické systémy plast / lakovaný plech není nutné další opláštění, mohou procházet přes více požárních úseků a mohou se umísťovat do společných instalačních šacht, které jsou definovány jako jeden požární úsek.

Je nezbytné zajistit, aby byl systém přívodu vzduchu/odvodu spalin začleněn do ochrany budovy před bleskem, je-li budova touto ochranou opatřena, jinak hrozí nebezpečí požáru.

 

Instalace odkouření od kondenzačních kotlů

Jak to nemá vypadat 1.část

Jak to nemá vypadat 2. část

Jak to nemá vypadat 3.část

Fotogalerie špatných instalací spalinových cest

Montáž podle následujícího obrázku  není možná. Jednovrstvý systém je certifikován pouze jako vložka do komínového průduchu. V článku 6.5.2 ČSN je uvedeno, že komínové vložky vedené vnitřním prostorem nebo konstrukcí budovy musí být opatřeny po celé délce komínovým pláštěm.Vložka se může rozpadat i osluněním(např. přes světlíky na půdě).

 

 

 

 

× Jak Vám mohu pomoci?