Jednorázové měření spalin zdroje do 5 MW

Objednávejte zde

Provozovatelé zdrojů znečištění ovzduší jsou povinni zajišťovat autorizované měření emisí podle ustanovení zákona č. 201/2012 Sb. a navazujících prováděcích předpisů (vyhlášky č.415/2012 Sb.) v intervalech uvedených níže v tabulce.

 

Jednorázové měření spalin

 

Základní cena měření spalin                        1500 Kč s DPH/1 hodinu

Ke zpoplatnění této služby jsme byli bohužel nuceni přistoupit po nemilých zkušenostech s některými zákazníky.

Naše firma si vyřizuje oprávnění od Ministerstva životního prostředí ČR k autorizovanému měření emisí oxidu uhelnatého (CO), oxidů dusíku (NOx) a tmavosti kouře u kotlů na plynná a kapalná paliva.

Jednorázové měření emisí se provádí:

  1. prvním uvedení stacionárního zdroje do provozu,
  2. každé změně paliva, suroviny nebo tepelně zpracovávaného odpadu v povolení provozu, nebo
  3. každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí,

a to nejpozději do 3 měsíců od vzniku některé z těchto skutečností nebo ve lhůtě stanovené v povolení provozu.

INTERVALY JEDNORÁZOVÉHO MĚŘENÍ EMISÍ:

 

Provádíme autorizované měření emisí u stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW včetně pro palivo zemní plyn, lehký topný olej, naftu, degazační plyn, vodík nebo zkapalněné ropné plyny a jejich směsi.

Jedná se o autorizované měření emisí zdrojů znečišťování ovzduší dle § 4 odst. 6 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Pro měření se používají analyzátor s elektrochemickými články např typu Afriso a programy pro zpracování výsledků měření .

V souladu s § 3 vyhlášky č. 415/2012 Sb. jsou provozovatelé stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší povinni zajistit provedení jednorázového autorizovaného měření emisí po:

1) prvním uvedení stacionárního zdroje do provozu,
2) každé změně paliva,
3) každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí,

a to nejpozději do tří měsíců od vzniku některé z těchto skutečností nebo ve lhůtě stanovené v povolení
k provozu.

Následné periodické měření emisí je třeba zajišťovat u spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 1 MW do 5 MW jedenkrát za 3 kalendářní roky.

Ceny za měření se pohybují v rozmezí od 2 000 do 2 500,- Kč za jeden spotřebič a jsou závislé především na používaném palivu a na množství měřených kotlů. Při měření více kotlů jsou poskytovány množstevní slevy.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte. Po specifikaci kotelny Vám ZDARMA do 24 hodin zašleme zpracovanou cenovou nabídku na konkrétní měření.

Do specifikace je třeba uvést:

1) Identifikační údaje  – název firmy, jméno a příjmení kontaktní osoby, adresu firmy, e-mail a telefon
2) Popis kotelny – celkový výkon kotelny (kW), tepelné výkony jednotlivých spotřebičů a druh spalovaného
paliva

 

 

× Jak Vám mohu pomoci?