Výměny kotlů a čištění, kontroly a revize komínů


autor: tzb-info,Ing Zdeněk Lička

S výměnou kotlů na pevná paliva třídy 1 a 2 za nové souvisí povinnosti týkající se spalinových cest. Tyto povinnosti vyplývají ze Zákona o požární ochraně.

© Fotolia.com

Jaký mají vztah Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (dále jen Zákon) a povinné výměny kotlů tříd 1 a 2 na pevná paliva? Odpověď na otázku zní, že zcela zásadní. Při výměně starého nevyhovujícího kotle za nový spalovací zdroj (spotřebič paliv) se významně mění podmínky pro provozování spalinové cesty (komína) a před napojením nového spalovacího zdroje tak musí být odborníkem překontrolována jejich funkčnost a bezpečnost provozu pro nový účel použití.

Zákon a k němu vydaná prováděcí Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (dále jen Vyhláška) navíc stanoví kdy, jak a kým má být prováděna pravidelná údržba těchto spalinových cest.

Spalinová cesta

Podle § 43 Zákona je spalinovou cestou myšlena dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Za spalinovou cestu je tak nutné považovat samotný komínový průduch, ale také kouřovod, kterým je kotel (spotřebič) napojen na sopouch komína. Za spalinovou cestu se naopak nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu.

Čištění spalinové cesty

Podle § 1 Vyhlášky se čištění spalinové cesty provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.

Čištění spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (oprávněná osoba). U spotřebičů (kotlů, kamen, sporáků) na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné čištění provádět svépomocí, i když s určitým omezením. Lhůty čištění jsou uvedeny v tabulce níže.

Vyhláška hovoří také o tom, že nelze-li spalinovou cestu vyčistit běžným způsoben (viz výše), lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět ovšem pouze oprávněná osoba, tedy kominík.

Kontrola spalinové cesty

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění. Kontrolu smí provádět pouze osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Přesný postup kontroly stanoví Vyhláška. Posuzuje se především, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá navrženým technickým požadavkům, zda za všech provozních podmínek připojeného spotřebiče byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší, zda je zajištěn volný a bezpečný přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům, zda je spalinová cesta umístěna bezpečně z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot nebo zda nedošlo k zásadním změnám spalinové cesty oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

Lhůty kontrol jsou uvedeny v tabulce níže.

Revize spalinové cesty

Revize spalinové cesty se provádí před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu.

Dále při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv nebo před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu. To znamená, že revize se provádí vždy při výměně starého kotle za nový, pokud nový kotel není zcela identický, jako kotel starý. Takže revize spalinové cesty je při povinné výměně kotlů tříd 1 a 2 nutná.

Revizi je nutné provést také po komínovém požáru, při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty a také před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty.

Revizi spalinové cesty provádí pouze oprávněná osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je současně revizním technikem spalinových cest (revizní technik spalinových cest). Tudíž revizi nemůže provádět běžný kominík, ale kominík, který je navíc autorizovaným revizním technikem spalinových cest.

Celoroční a sezónní provoz

Za sezónní provoz spalinové cesty se považuje její provoz po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce. Celoročním provozem je tedy provoz delší než 6 měsíců v kalendářním roce, což je u většiny kotlů běžná topná sezóna. To je důležité pro lhůty pro provádění čištění a kontrol spalinových cest, jak je vidět v přiložené tabulce.

Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.

Výkon spotřebiče palivČinnostDruh paliva připojeného spotřebiče paliv
PevnéKapalnéPlynné
Provoz
CeloročníSezónníCeloročníSezónní
do 50 kW včetněčištění3 × za rok2 × za rok2 × za rok1 × za rok1 × za rok
kontrola1 × za rok1 × za rok1 × za rok
nad 50 kWčištění a kontrola2 × za rok1 × za rok1 × za rok

Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně nesmí mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními uplynout doba kratší 3 měsíců.

Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva měsíce.

Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.

Rekapitulace

Pokud to tedy shrneme, komín (spalinová cesta) musí být pravidelně čištěn a kontrolován. V případě, že dochází ke změně spalovacího zdroje, který má být na komín napojen, je nutné také provést jeho revizi, tedy ověření toho, zda z provozního a bezpečnostního hlediska vyhovuje podmínkám provozu nového zdroje.

U kotlů a kamen na pevná paliva do 50 kW si čištění může provádět provozovatel zdroje sám. Na kontrolu však musí vždy přijít kominík a ten provede souběžně i jedno z předepsaných čištění.

Revizi komína smí provádět pouze autorizovaný revizní technik.

Jen při splnění těchto podmínek lze provoz spalinové cesty se považovat za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob podle zákona o požární ochraně.Spalování odpadů a kontrola i v reportáži České televize

zdroj: tzb-info

V prosinci jsme vydali článek, který popisuje aktuální přístup legislativy ČR ke spalování odpadů v domácnostech, dále popisuje vznik a princip metody pro odhalování spalování nebo spoluspalování odpadů. O problematice článku natáčela reportáž i ČT.

MŽP vypsalo veřejnou zakázku (dále jen úkol) s názvem: „Podklady pro zpracování metodiky indikace spalování odpadu prostřednictvím analýzy popela“. Řešitelem této veřejné zakázky bylo Výzkumné energetické centrum, VŠB–TU Ostrava (dále VEC) a v rámci tohoto úkolu byla navržena metoda SEMAFOR, která byla následně implementována do aktualizovaného sdělení MŽP k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším.

Metoda SEMAFOR

Metoda SEMAFOR byla vytvořena za účelem posouzení popelů z pohledu spalování odpadů v malých spalovacích zařízeních. Cílem této metody je po vyhodnocení výsledků označit popel jako červený (prokázání spalování kontaminovaného paliva), oranžový (spalování kontaminovaného paliva nelze prokázat ani vyloučit), nebo zelený (neprokázání spalování kontaminovaného paliva).

Reportáž České televize k tématu spalování odpadů

Kontrolní orgány za tímto účelem potřebují mít nástroj či metodu, která stanoví postup pro odběr vzorků i vyhodnocení

Celý článek Pokud někdo doma spaluje odpad, existuje metoda, jak mu to prokázat?, který popisuje aktuální přístup legislativy ČR ke spalování odpadů v domácnostech, dále popisuje vznik a princip metody pro odhalování spalování nebo spoluspalování odpadů. V závěru článku je uvedeno, jaký je následný postup při prokázání spalování odpadu a jaké sankce hrozí majiteli dotčeného spalovacího zařízení.

Osvědčení kvality členů Společenstva kominíků ČR

zdroj: tzb-info

Cílem působení HKČR a u ní začleněných profesních společenstev je, aby poskytované výrobky a služby byly ve všech odvětvích bezpečné a kvalitní. Proto HKČR podporuje své členy, aby při své podnikatelské činnosti využívali technické normy, pravidla praxe – technická pravidla, aby měli zavedeny systémy řízení kvality a systémy řízení výroby, dodržovali etický kodex HKČR a svých společenstev a, samozřejmě, postupovali v souladu s obecně závaznými právními a jinými předpisy.

Všeobecně zákazníci vítají jakékoliv iniciativy profesních společenstev, které jim umožní získat informace o tom, který živnostník (podnikatel) splňuje odborná kritéria, podepsal etický kodex, pravidelně se vzdělává a totéž umožňuje svým zaměstnancům apod. Kromě webových stránek některých profesních společenstev, které tyto informace se souhlasem svých členů zveřejňují, šíří se v mediálním prostoru spousta dalších „ověřených seznamů“, které však slouží k výdělečné činnosti jejich tvůrců. Z toho potom samozřejmě vyplývá, že umístění na předních místech v seznamu není dáno kvalitou poskytované služby, či vyráběného výrobku, ale výší poplatku za prezentaci firmy na portále.

O pořadí v seznamu nerozhoduje výše poplatku

Z uvedených důvodů již některá společenstva začleněná v HKČR zveřejňují podle předem stanovených pravidel seznamy svých členů, u kterých jsou schopna a ochotna garantovat jejich kvalitu, odbornost i poctivost. Aby Autorizovaná společenstva začleněná v Hospodářské komoře ČR (dále jen AŽS) mohla tento systém „posunout“ na další úroveň, vznikl v Sekci kvality HKČR další materiál, podporující kvalitu podnikání s názvem „Metodika pro tvorbu pravidel osvědčování kvality členů“.

Cílem metodiky je sjednocení přístupu jednotlivých AŽS k poskytování záruk za své členy. V případě, že AŽS bude provádět osvědčování odbornosti a způsobilosti svých členů podle pravidel vypracovaných v souladu s touto metodikou (případně svá stávající pravidla této metodice přizpůsobí), bude oprávněno využívat při ověřování kvality svých členů logo HKČR s připojeným textem – „Osvědčení kvality bylo provedeno v souladu se schválenou metodikou Hospodářské komory ČR“.

Společenstvo kominíků ČR se k tomuto systému osvědčování kvality svých členů, jako jedno z prvních přihlásilo. Byl zpracován a Radou SKČR schválen materiál „Pravidla pro osvědčování kvality podnikání členů SKČR“, který byl předložen Sekci kvality HKČR ke schválení.

POVINNOSTI ŽADATELE O „OSVĚDČENÍ“

Předložit Komisi pro osvědčování kvality členů (dále jen „Komise“) následující podklady a plnit následující požadavky:

 1. Živnostenský list v oboru kominictví, případně výpis z obchodníku rejstříku
 2. Podepsaný etický kodex SKČR
 3. Výpis rozsahu prováděných činností (výroba, stavební činnost – vložkování a stavba komínů, kominické práce)
 4. Zprávy z provedených čištění a kontrol spalinových cest
 5. Zprávy z provedených revizí spalinových cest
 6. Příklad dokumentace pořizovaná při provádění stavební činnosti
 7. Doklady o systému řízení a udržování odbornosti pracovníků provádějících kominické práce
 8. Doklady o dosaženém vzdělání
 9. Doklady o účasti žadatele a zaměstnanců v systému celoživotního vzdělávání SKČR
 10. Doklady o certifikaci výrobků (služeb)
 11. Seznam používaných pracovních pomůcek, měřících přístrojů apod.
 12. Účast žadatele v systému hlášení závad spalinových cest „Statistika závad“

V případě, že některé z požadovaných dokumentů žadatel nepředloží, bude z procesu osvědčování kvality vyřazen.

Všechny podklady předávané žadatelem komisi mají charakter důvěrný a jsou s nimi obeznámeni pouze členové komise

KOMISE PRO OSVĚDČOVÁNÍ KVALITY ČLENŮ SKČR

Komise je složena z předsedy (dále jen „předseda“) a dalších dvou členů. Předsedu komise volí komise ze svého středu. Kandidáta na předsedu může navrhnout každý člen komise. Předseda je zvolen, pokud obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů komise, obdobným způsobem může komise předsedu odvolat. Členové komise jsou: Viceprezident SKČR, Předseda Znalecké a rozhodčí komise SKČR a Cechmistr cechu, kterého je žadatel o osvědčení členem.

Osvědčení má platnost 3 roky, poté může žadatel požádat o jeho prodloužení na další období. Aktuální seznam držitelů „Osvědčení“ bude zveřejněn na webových stránkách SKČR.

Autor:
Ing. Jaroslav Schön, Místopředseda Sekce kvality a člen představenstva HKČR, prezident Společenstva kominíků ČR, Kominické služby Přerov

Jaká musí být stavební připravenost před stavbou kamen nebo krbu

zdroj : estav.cz,Cech kamnářů

Stavba kachlových kamen nebo krbu je vždy vážným rozhodnutím, jak z hlediska energetické úvahy v souvislosti s vytápěním domu, tak i z hlediska projekčního a stavebního, ale i estetického. Stále jsou bohužel časté případy, kdy se kamnář sejde na první konzultaci s investorem a je ujišťován o tom, že nic nebrání tomu, aby se začalo se stavbou topidla.

Jaká musí být stavební připravenost před stavbou kamen nebo krbu

Prohlédnout fotogalerii4 fotografie

Vše je připraveno, mistře. Můžete dovézt materiál a začít. Bohužel, velmi často je řada kroků ve stavební přípravě udělána zcela chybně. Hlavní chybou bývá to, že příprava nerespektuje topidlo, které bude teprve projektováno. A to nejenom z hlediska tvaru a tedy i půdorysu budoucího topidla, ale zejména z hlediska dimenze přívodu spalovacího vzduchu a provedení komína.

Jak a kdy správně řešit stavební připravenost pro stavbu kamen nebo krbu?

Zcela ideální je stav, kdy budoucí investor osloví kamnáře v době, kdy se připravuje stavební dokumentace, případně je již nalita základová deska. Je to totiž fáze, kdy se dá ještě řada věcí změnit tak, aby funkce topidla v domě byla co nejefektivnější. Někdy totiž stačí celkem malá úprava v projektu a užitná hodnota kamen nebo krbu rázem stoupne vlivem toho, že budou vytápěny další místnosti, s čímž se původně nepočítalo.

Stavba kachlových kamen

Na co je před stavbou topidla myslet?

Předpokládejme, že investor je rozhodnut, jaký typ topidla bude chtít a ve spolupráci s kamnářem k tomu dospěl na základě posouzení toho, k čemu a jak bude topidlo využíváno. Zda pouze k topení, nebo i k vaření, zda bude topit denně nebo jenom víkendově a občas. To je velmi důležité pro správnou volbu. Ze základní úvahy o typu je třeba zvážit, přesněji řečeno vypočítat potřebný výkon topidla. Z toho nám vyjde průměr přívodu spalovacího vzduchu, resp. jeho průřez. Vyjde nám i parametr komína. Důležité je na základě projektu kamen správně zvolit orientaci a výšku komínového sopouchu a polohu vybíracích komínových dvířek. Nyní mohou začít úvahy nad designem topidla, což bývá pro uživatele velice nesnadná kapitola. Zejména proto, že možností řešení vzhledu kamen nebo krbu je většinou hned několik. Na konci úvah dojdeme ke konečnému tvaru topidla a je možné stanovit tvar základové desky, která musí svými parametry respektovat i hmotnost topidla.

Stavba kachlových kamen

Potěšující je ta skutečnost, že postupně přibývá těch budoucích uživatelů individuálně navrhovaných topidel, kteří přijdou s výkresy ještě neexistujícího domu v ruce. Topidlo je tak možné zkonstruovat opravdu na míru nejenom domu, ale hlavně jeho uživateli. Kamna nebo krb potom dělají radost vždy, když si majitel zatopí.

Vyústění přetlakových komínů

Vyústění přetlakového komína a komína s umělým tahem nad šikmou střechou:

 

Vyústění nad rovinou střechu v oblasti s normálním výskytem sněhu musí být výška vyústění nad rovinou střechy větší než 0,5 m pro:

 • přetlakové komíny, v případě, je-li v ústí komína doložen přetlak spalin výpočtem
 • komíny s umělým tahem (podtlakové), které mají ventilátor namontován v komínovém ústí.

V oblastech s výskytem většího množství sněhu musí být výška vyústění nad rovinou šikmé střechy upravena podle místních podmínek, nejčastěji zvýšená.

 

Výška vyústění komína nad plochou střechou:

 

Plochá střecha se uvažuje v případě, je-li sklon střechy od vodorovné roviny menší než 20°. Vyústění komína s přirozeným tahem je větší než 1 m od:

 • blízké atiky nad plochou střechy (obr. A)
 • ploché střechy (obr. B).

 

Výška vyústění přetlakového a vysokopřetlakového komína a komína s umělým tahem (s ventilátorem v ústí komína) může být snížena až na výšku 0,5 m nad plochou střechy v oblastech s normálními sněhovými podmínkami. V oblastech s výskytem sněhu musí být výška upravena podle místních podmínek.

Vyústění nad nástavbou na ploché střeše a vzhledem k sousední budově

Při nástavbě na ploché střeše se uvažuje vyústění 1 m nad šikmou rovinou, vytvořenou úhlem 10° od střešní atiky nástavby. Zásada je platná pro komíny s vodorovnou vzdáleností do 15 m od blízké stěny nástavby.

 

Vzdálenost ústí komína od střešních oken

 Výška vyústění komína od střešních oken a vikýřů

Vzdálenost ústí komína od okenních vikýřů musí být od rámu okna:

 • ve svislém směru méně než 1 m
 • ve vodorovném směru méně než 1,5 m.

Tato zásada platí v případě, je-li okno vzdáleno ve vodorovném směru od komína méně než 1,5 m.

U střešních oken nesmí být umístěn komín uvnitř části střešní plochy vymezené přímkami vzdálenými od okenního rámu:

 • 1 m do stran
 • 2 m pod oknem
 • 1 m nad oknem.

Výška ústí komína nad střešní plochou, kde je střešní okno, je shodná se zásadami platnými pro vyústění na šikmé střeše.