Kamna v garáži

V ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení v článku 7.1 je uvedeno: … smějí být použity pouze tepelné spotřebiče tomuto účelu použití schválené. Zatím jsem žádná taková kamna na tuhá paliva nepotkal (nemusím se ale dozvědět vše!). Používat kamna s nasáváním vzduchu z garáže mi přijde obecně nebezpečné – například u plynových spotřebičů (předpis TPG 704 01) je jednoznačně povolena pouze kategorie spotřebičů C – nasávání vzduchu i výdech spalin je z/do venkovního prostředí a ještě by měla být schválena! I povrchová teplota kamen může v garáži způsobit potíže. Shodnou variantu je nutné respektovat i u ostatních typů paliv a možnosti kontaktu jejich výparů s otevřeným ohněm nebo rozpálenými plochami.

Předpisy:
– ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení, čl. 7.1: V jednotlivých, řadových a hromadných garážích (v prostorách stání a vnitřních komunikací pro vozidla) nebo v garážích pro motorová vozidla k dopravě hořlavých kapalin smějí být použity pouze tepelné spotřebiče tomuto účelu použití schválené.
– ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže, čl. 41: K vytápění garáží je možné použít lokální spotřebiče na plynná nebo kapalná paliva i lokální elektrické spotřebiče, popř. otopné soustavy ústředního vytápění.
– TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, čl. 5.3.9, Plynovod je zakázáno bez zvláštních bezpečnostních opatření vést: d) místy, kde by byl nadměrně vystaven mechanickému poškození (např. pojíždějícími vozidly), nadměrnému mechanickému nebo tepelnému namáhání apod.
– TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, čl. 10.4 V garážích lze umísťovat pouze spotřebič sloužící k vytápění garáže při dodržení těchto požadavků: c) použitý spotřebič musí být v provedení C a jeho použití pro vytápění garáží musí výrobce garantovat

Poznámky:
– Pokud je prostor kolaudován nebo používán jako garáž, je třeba příslušné platné předpisy respektovat
– Kamna na tuhá palivanapř  zn. Petra asi nebudou mít schválení pro použití v garážích
– Dříve platná, dnes nahrazená ČSN 06 1008 použití spotřebičů na pevná paliva a otevřených spotřebičů v garážích výslovně zakazovala

Předpisy:
– ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení, čl. 7.1: V jednotlivých, řadových a hromadných garážích (v prostorách stání a vnitřních komunikací pro vozidla) nebo v garážích pro motorová vozidla k dopravě hořlavých kapalin smějí být použity pouze tepelné spotřebiče tomuto účelu použití schválené.
– ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže, čl. 41: K vytápění garáží je možné použít lokální spotřebiče na plynná nebo kapalná paliva i lokální elektrické spotřebiče, popř. otopné soustavy ústředního vytápění.
– TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, čl. 5.3.9, Plynovod je zakázáno bez zvláštních bezpečnostních opatření vést: d) místy, kde by byl nadměrně vystaven mechanickému poškození (např. pojíždějícími vozidly), nadměrnému mechanickému nebo tepelnému namáhání apod.
– TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, čl. 10.4 V garážích lze umísťovat pouze spotřebič sloužící k vytápění garáže při dodržení těchto požadavků: c) použitý spotřebič musí být v provedení C a jeho použití pro vytápění garáží musí výrobce garantovat

Poznámky:
– Pokud je prostor kolaudován nebo používán jako garáž, je třeba příslušné platné předpisy respektovat
– Kamna na tuhá paliva zn. Petra asi nebudou mít schválení pro použití v garážích
– Dříve platná, dnes nahrazená ČSN 06 1008 použití spotřebičů na pevná paliva a otevřených spotřebičů v garážích výslovně zakazovala

ČSN 06 1008 : 1997 Požární bezpečnost tepelných zařízení v kapitole Garáže, servisy a stanice pohonných hmot jsou věnovány 3 články. V čl. 7.1 je uvedeno, že v jednotlivých, řadových a hromadných garážích smějí být použity pouze tepelné spotřebiče k tomuto účelu schválené. V čl 7.2 je řešeno, že v prostorách, kde se provádí údržba a opravy vozidel, popř. v prostorách pro odstavení vozidel, nesmějí být instalovány spotřebiče (zdroje tepla) pevných paliv, otevřené spotřebiče a zářiče. Tak jen tak pro obecnou povědomost.. platné i pro garáže a dílny u RD..

Praktické zkušenosti s napojením kotelen s plynovými kondenzačními kotli na komíny

autor: tzb-info

Své patnáctileté zkušenosti s napojováním plynových kondenzačních kotlů na komíny stručně shrnul do přednášky Ing. Jan Soukup ze společnosti Brilon a.s.

  • Výhodou je, že spaliny jsou v poměrně velkém přetlaku, a tak je lze vést malou světlostí spalinové cesty na velkou vzdálenost.
  • Kondenzační kotel je schopen si sám nasávat spalovací vzduch
  • Spaliny jsou poměrně studené, za lze použít plasty, běžně s maximální provozní teplotou do 120 °C
  • Nevýhodou je nutnost zajistit odvod kondenzátu

Dále jsou v přednášce uváděny konkrétní a praktické příklady realizací s upozorněním, jak byly využity výše zmíněné výhody a řešena nevýhoda. Je nutné řešit emise hluku, zásadně v blízkosti obytných prostorů.

Pozornost je věnována i ukázkám nesprávného řešení komínové hlavice, kde nevznikají problémy jen použitím plastů, které nejsou odolné UV záření, ale kdy nesprávné provedení má negativní vliv na funkci kotle.

Pro realizaci nového odvodu spalin lze doporučit systémy, které primárně již svou konstrukci zabraňují vzniku montážních chyb.

K návrhu spalinové cesty lze při znalosti problematiky využít i bezplatně stažitelný software KESA Aladin. Bez ohledu na způsob výpočtu je nutné upozornit na skutečnost, že některé plynové kotle již mají na výstupu spalin integrovánu zpětnou klapku zabraňující zpětnému proudění spalin do kotle. Často se při návrhu spalinové cesty stává, že si projektant tuto skutečnost neověří, někdy o ní ani neví, a tak tam pro jistotu zpětnou klapku navrhne. Ventilátor kotle pak musí zbytečně přemáhat odpor dvou klapek, zvýší se spotřeba elektrické energie, zkrátí se životnost kotle.

Projektování a používání komínových systémů

V kominické veřejnosti jsme zaznamenali několik případů požárů v souvislosti s nesprávným použitím komínového systému-zejména v interiéru stavby.

Žádáme proto projektanty,revizní techniky spalinových cest i kominíky,aby tomuto problému věnovali dostatečnou pozornost a dobře si přečetli montážní návody k systému včetně prohlášení o vlastnostech než nějaký systém navrhnou.

Jako příklad pro pochopení uvádíme výňatky z materiálů Roka-Ráža:

Montáž třívrstvého komínu RS 3600 v interiéru
Pro odvod spalin od pevných paliv s umístěním v interiéru je vhodný pouze systém RS 3600. Je nutné dodržet odstupové vzdálenosti od hořlavých konstrukcí, deklarované v prohlášení o vlastnostech (provětrávaná šachta). V případě prostupu třívrstvého kouřovodu RS 3600 hořlavou konstrukcí bez provětrávání je nutné prostup opatřit typovým prostupem s požární odolností. V prostupu nesmí být umístěny žádné kotvící a vynášecí prvky. V případě prostupu svislého kouřovodu a komínu RS 3600 hořlavou konstrukcí musí být pod prostupem minimálně 500mm výšky provedeno v třívrstvém provedení. Kotvící a vynášecí prvky musí být vzdáleny nejméně 150mm od prostupu hořlavou stěnou.

PROVOZNÍ PODMÍNKY komínů na tuhá paliva

Maximální přípustný nános suchých prašných sazí na vnitřním povrchu komínů a kouřovodů je 4 mm. Dehtové saze jsou nepřípustné. K jejich tvorbě dochází zejména nedokonalým spalováním. Nedokonalé spalování je způsobeno např. použitím jiného druhu paliva, než je předepsáno výrobcem spotřebiče paliv, vlhkým palivem, nedostatečným přívodem spalovacího vzduchu, uzavíráním popelníku místo komínové klapky, předimenzovaným výkonem spotřebiče paliv apod..
Teplota spalin nesmí klesat pod 80°C, teplota vody ve spotřebiči paliv musí být vyšší než 60°C. Při každém vyčištění komína musí být vybrány spadané saze. K čištění se používá pouze čistící nástroj potřebného průměru vyrobený z nerezového nebo nekovového materiálu, aby nedocházelo třením černého materiálu k přenosu částic do nerezového materiálu a následné korozi. Čištění se provádí dle „TPK 03-01 Čištění spalinových cest“.
Dodržením provozních podmínek spotřebiče je potřeba zabránit působení přímého plamene na komínový průduch (např. správným přikládáním paliva, výrobce spotřebiče uvádí maximální hmotnost paliva na jedno naložení).

Teplotní třídy uváděné dle ČSN 1143 v prohlášeních o vlastnostech(POV) výrobců komínových systémů vyjadřují maximální provozní teplotu spalin, nutno při topení dodržet. Zde vzniká problém uživatelů, že přikládají více paliva než udává výrobce ve vztahu k výkonu spotřebiče. Tady je na místě si uvědomit a připomínat to uživatelům, že de facto 3 polínka (3 kg ) je cca 10-12 kW výkonu. Při správném nakládání topenišť suchým palivem nedochází u běžných spotřebičů k překročení provozní teploty spalin.

Z toho vyplývá, že povrchová teplota pláště například  třísložkového komína ve volném prostoru nepřekročí kritických 100° C.

Maximální teplota povrchu třísložkového komína nemá překročit 85°C, ale tato teplota je myšlena při odvětrávaném povrchu pláště, tj. ta vzdálenost hořlavých konstrukcí 50 -100 mm co udávají výrobci.

V případě prostupu komína stavební konstrukcí dojde k nemožnosti přímého ochlazování povrchu komína. Teplo se kumuluje ve stavební konstrukci a teplota se zvyšuje až na 250°C i více.

V případě, že bude hořlavý stavební materiál v kontaktu s pláštěm komína, je zde riziko zahoření.

Při průchodu komínu konstrukcemi (např. stropy či střechami) by odstup od hořlavých částí měl být v případě provětrávaného prostupu minimálně 50 mm.

V případě, že prostup není provětráván, ale je izolován izolačním materiálem, musí být odstup od hořlavých částí dodržen minimálně 200 mm. (polovina mocnosti konstrukce).

 

Přístup spalovacího vzduchu-CIKO

Výhodné varianty zajištění přívodu spalovacího vzduchu komínem.

 

Přívod vzduchu komínem

Praktické výhody soustředného řešení přívodu spalovacího vzduchu v rámci komínového tělesa jsou evidentní, což potvrzuje i výrazný nárůst poptávky po tomto řešení u výrobce komínových systémů CIKO. Tento detail je při realizi komína velmi důležitý, proto přichází CIKO s rozšířením možností dopojení – BOKEM i SPODEM.

Vpravo NOVÁ varianta napojení komína na kamna spodem

Propojení komína a spotřebiče z boku

Z estetického i praktického hlediska je u této varianty důležité správné umístění vývodu vzduchu z komína ve vztahu k umístění hrdla externího přívodu vzduchu na spotřebiči, tedy co nejblíže spotřebiči a pokud možno ve výšce sacího hrdla. Pro vlastní napojení na komínové těleso je praktické použít adaptér přívodu vzduchu, umožňujícího vytvoření rozebíratelného spoje na komínovém plášti při zachování požadované těsnosti detailu.

Propojení komína a spotřebiče spodem

Tato nová varianta řešení reaguje na rozrůstající se sortiment kamen se spodním napojením, kdy je propojení komína a spotřebiče potřeba schovat do skladby podlahy. Vlastní propojení je většinou krátké a nevznikají zde tak komplikace vlivem křížení s jinými technologie a zároveň je celé řešení velmi elegantní a nákladově nenáročné.

 

Typy komínových systémů

Řešení přívodu vzduchu komínem pro spotřebiče na pevná paliva umožňují 2 komínové systémy firmy CIKO, které přivádí vzduch kanály mezi komínovým pláštěm a tepelnou izolací komínové vložky. Tyto systémy se navzájem liší především materiálem použité komínové vložky:

 

Více informací ZDE