Teplá zima – věnujte zvýšenou pozornost nejen kotlům, ale i komínům!

zdroj: tzb-info

Teplá zima zvyšuje riziko zanášení komínů sazemi a tvorby dehtu v nich. O příčinách hovoří autor v článku. Zanedbání péče může skončit zničením komína.


Obr. Těleso komína poškozené průnikem kondenzátu až na vnější povrch. Jak to vypadá uvnitř komína snad ani není nutné komentovat.

Teplá zima přináší bonus ve formě ušetřených nákladů na vytápění. Ovšem zvláště při vytápění domácností pevnými palivy může přinést naopak velmi nepříjemné komplikace. A to v případě, že provozovatel spalovacího zdroje nevěnuje náležitou pozornost čištění a kontrole spalinových cest, tedy zvláště komína. Mírná zima zvýrazňuje význam akumulačního provozu i u moderních automatických kotlů na pevná paliva.

Zanášení spalinových cest

Pro všechny kotle na pevná paliva platí pravidlo, že čím více se blíží jejich provozní využití jmenovitému výkonu, tím lepší mají provozní vlastnosti. Zvláště to platí z pohledu spalinových cest. Čím nižší je aktuální výkon spalovacího zdroje, tím nižší je teplota spalin, a tedy i nižší komínový tah, neboť je závislý na rozdílu venkovní teploty a teploty spalin na komínovém hrdle zdroje. Pokud komínový tah poklesne pod kritickou hodnotu, může to způsobit provozní problémy spalovacího zdroje. Zvláště u ručně přikládaných kotlů a topidel je na komínovém tahu závislá dodávka dostatečného množství spalovacího vzduchu do spalovací komory. Ani kotle s odtahovým ventilátorem nejsou schopny „protlačit“ spaliny vysokým komínem s minimálním tahem. Jeho funkcí je totiž vytvořit v topeništi zdroje dostatečný podtlak na to, aby byl bezproblémově nasát spalovací vzduch. Ale relativně malý příkon ventilátoru není schopen vzniklé spaliny přetlačit „zašpuntovaným“ komínem. Důsledkem toho je nedostatek spalovacího vzduchu, špatné spalování, a tedy významně zvýšené zanášení spalinových cest sazemi.

Dehtování

Urychlené zanášení komínu sazemi není jediný problém. Nízká teplota spalin může způsobovat dehtování komínu. Pokud ve spalinové cestě poklesne teplota spalin pod teplotu rosného bodu, dochází ke kondenzaci směsi par, které spaliny obsahují, a tím k tvorbě agresívního dehtu. Ten v lepším případě pouze zhorší provozní vlastnosti spalinové cesty, v horším případě však může způsobit i nepříjemné havárie. Je nutné si uvědomit, že teplota rosného bodu spalin vzniklých při spalování pevných paliv je relativně vysoká. U dřeva a dřevních paliv (pelety, brikety) se pohybuje na hranici 60 °C (závisí na přebytku spalovacího vzduchu), u uhlí je ovšem vyšší jak 100 °C! Velké množství moderních kotlů na pevná paliva, zvláště těch na spalování uhlí, má v důsledku „honby“ za vysokou účinností teplotu spalin již při jmenovitém výkonu na hranici teploty kondenzace. U těchto kotlů je při sníženém výkonu, tedy během teplé zimy, dehtování komínu téměř jisté.

Vedle vodní páry obsahují spaliny ze spalování pevných paliv také páry kyselin mravenčí a octové (dřevní hmota), či kyseliny sírové (uhlí). Jejich kondenzáty nejen že se podílejí na tvorbě dehtu, ale agresivně napadají přímo materiál spalinových cest. Takže vedle jejich zanášení často způsobují jejich přímou destrukci, pokud spalinové cesty nemají zvýšenou odolnost.

Roste význam akumulace

Z výše popsaného je jasném, že teplé zimy zvýrazňují význam akumulačního provozu u teplovodních kotlů všech konstrukcí. U kotlů s ručním přikládáním je to všeobecně známé, protože většina z nich není schopna dlouhodobě efektivního provozu na snížený výkon a pouze s akumulací lze u nich zajistit provoz na vysoký (a tudíž bezproblémový) výkon. Méně známý je tento fakt také u automatických kotlů. Ty jsou sice uzpůsobeny pro dlouhodobý snížený výkon až na hranici 30 % výkonu jmenovitého. Ovšem jak jsem uvedl výše, při těchto snížených výkonech se významně zvyšuje nebezpečí tvorby agresivního kondenzátu ve spalinových cestách. Jiný velký problém automatických kotlů je jejich cyklování. Po dosažení požadované teploty (v otopné soustavě, referenční místnosti, …) kotel přechází do tzv. útlumového režimu, kdy se odstaví a čeká na povel, aby opět přešel do provozu. Při teplém počasí může k takovémuto odstavení docházet i několikrát za hodinu. Bezprostředně po vypnutí kotle ještě dohořívá základní vrstva paliva v hořáku a několik minut odchází spalinovou cestou malé množství spalin, jejichž teplota ovšem rapidně klesá pod teplotu rosného bodu spalin. Dochází k tvorbě menšího množství kondenzátu. Pokud je odstávek málo, je tvorba kondenzátu zanedbatelná. Ovšem při častém cyklování to je již problém. To je jeden z mnoha důvodů, proč je i u automatických kotlů vhodné zvážit jejich provozování v akumulačním režimu, kdy je četnost cyklování minimalizována.

Pravidelná kontrola a čištění komínu je základ

Ovšem, co z výše popsaného vyplývá především? Pokud je teplá zima a vytápíme pevnými palivy, měli bychom zvýšenou pozornost věnovat kontrole a čištění spalinových cest. A to minimálně v rozsahu, který provozovatelům spotřebičů na pevná paliva ukládá zákon.

Následky špatných realizací

zdroj : www.renome.com

Po třech týdnech provozu krb způsobil požár, který likvidovali hasiči

1) Litinový vložka cca 14kw, tubus – desky super Isol

2) Bez výdechových mřížek, neodvětrán mezistrop

3) neprovětraný mezistrop u dřevěného stropu se sádrokartonovým podhledem, kudy vedly teplovzdušné rozvody do další místnosti

Nerezový komín – přímé odkouření

1) Teplovzdušný výměník necertifikovaný na litinové vložce

2) Bez izolace nosných stěn v tělese krbu

3) Výdechy teplovzdušného rozvodu

 

Obestavby a prostupy stropem

1) Snížený sádrokartonový podhled ukotvený do dřevěných konstrukcí

2) V mezistropu zazděný dřevěný trám

Nekvalitně provedené zaústění do komínového průduchu

Použití nevhodných materiálů

1) Doporučuje se použít minerální rohože (např. sibral, promaglaf,těsnící provazce, apod.)

2) při zaústění do komínového tělesa-pěnový polystyrén

Obestavba krbové vložky ze sádrokartonu

1) Obestavba krbové vložky ze sádrokartonu a izolačních desek s hliníkovým polepem

2) Při vysokých teplotách od kouřovodu došlo k zahoření kartonu a odpadnutí hliníkové pásky

Kontroly kotlů na pevná paliva – nový kotel až do 36 měsíců po instalaci

zdroj: tzb-info,Ing. Zdeněk Lyčka

Kdy se musí kontrolovat nový kotel na pevná paliva? Při instalaci a uvedení do provozu ne, lhůta je až do 36 měsíců po instalaci.

Každý kotel na pevná paliva musí podle zákona o ochraně ovzduší projít povinnou kontrolou technického stavu, pro kterou se bohužel vžil nesprávně výraz revize kotle. Kontrola již provozovaného kotle musí proběhnout 1 x za 36 měsíců, ovšem jak je tomu u nově instalovaného kotle? Je běžnou praxí, že firma instalující kotel, při jeho uvedení do provozu provede také onu zákonnou kontrolu technického stavu s tím, že si ji samozřejmě často nechá také zaplatit. Velice frekventovaným dotazem v naší poradně pak je, zda musí u nově instalovaného kotle být provedena první kontrola ihned při jeho uvedení do provozu, či stačí, že proběhne až v zákonem stanovené lhůtě 36 měsíců.

Co říká zákon

Cílem zákonného ustanovení, které definuje pravidelné kontroly kotlů na pevná paliva je zajistit, aby byly provozovatelem zdroje dodržovány podmínky provozování stanovené výrobcem kotle, a ověření toho, zda během provozování nejsou porušována zákonná pravidla (například spalování odpadů či zákonem zakázaných paliv). Přesné paragrafové znění je následující:

§ 17 Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje

(1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen

h) provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fyzické osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje…(dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem………

Kontrola provozu, údržby, používaného paliva

Odborně způsobilá osoba (OZO) musí podle zákona provést kontrolu technického stavu a provozu kotle a vydat doklad o tom, že kotel je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.

Do dokladu o kontrole mimo jiné musí OZO zaznamenat, zda:

  • Technický stav kotle vyhovuje pokynům výrobce.
  • Spalovací zdroj je provozován v souladu s pokyny výrobce.
  • Je spalováno palivo určené výrobcem.
  • Není indikováno spalování odpadu.

Výše popsané skutečnosti logicky nelze kontrolovat u předávaného kotle, který nový majitel ještě neprovozuje.

Při instalaci kotle OZO jeho provozovatele zaškolí a poučí o podmínkách správného provozu kotle a teprve následně (!), do 36 měsíců od instalace, přijde v rámci pravidelné kontroly ověřit, zda provozovatel tyto podmínky opravdu dodržuje a vydá o tom patřičné osvědčení.

Kde vzniklo nedorozumění

Jak jsem již zmínil, povinnost pravidelné kontroly spalovacích zdrojů na pevná paliva zavedl nový zákon o ochraně ovzduší, který nabyl účinnosti v září 2012. V původním znění zákona bylo uvedeno, že kontrola se provádí jednou za dva kalendářní roky s tím, že všechny zdroje musí mít první kontrolu provedenu nejpozději do konce roku 2016, bez ohledu na stáří kotle. Takže, pokud byl například instalován nový kotel v listopadu 2016, podle zákona musel mít provedenu první kontrolu nejpozději do konce roku, tedy do měsíce. Proto se během „první vlny“ kontrol u nově instalovaných zdrojů v roce 2016 automaticky vyplňoval také doklad o zákonné kontrole, aby OZO nemusela k tomuto kotli jezdit znovu během několika týdnů. To byla ovšem anomálie, která pro další kontroly po roce 2016 již neplatí. Po roce 2016 již platí zákonná perioda kontrol, která byla novelou zákona v roce 2018 prodloužena na 36 měsíců.

Technik, který je současně OZO, když současně s instalací nového kotle na pevná paliva provádí za úplatu i kontrolu technického stavu a provozu kotle a zdůvodňuje to požadavkem Zákona o ochraně ovzduší, se dopouští klamání zákazníka.