Projektování a používání komínových systémů

V kominické veřejnosti jsme zaznamenali několik případů požárů v souvislosti s nesprávným použitím komínového systému-zejména v interiéru stavby.

Žádáme proto projektanty,revizní techniky spalinových cest i kominíky,aby tomuto problému věnovali dostatečnou pozornost a dobře si přečetli montážní návody k systému včetně prohlášení o vlastnostech než nějaký systém navrhnou.

Jako příklad pro pochopení uvádíme výňatky z materiálů Roka-Ráža:

Montáž třívrstvého komínu RS 3600 v interiéru
Pro odvod spalin od pevných paliv s umístěním v interiéru je vhodný pouze systém RS 3600. Je nutné dodržet odstupové vzdálenosti od hořlavých konstrukcí, deklarované v prohlášení o vlastnostech (provětrávaná šachta). V případě prostupu třívrstvého kouřovodu RS 3600 hořlavou konstrukcí bez provětrávání je nutné prostup opatřit typovým prostupem s požární odolností. V prostupu nesmí být umístěny žádné kotvící a vynášecí prvky. V případě prostupu svislého kouřovodu a komínu RS 3600 hořlavou konstrukcí musí být pod prostupem minimálně 500mm výšky provedeno v třívrstvém provedení. Kotvící a vynášecí prvky musí být vzdáleny nejméně 150mm od prostupu hořlavou stěnou.

PROVOZNÍ PODMÍNKY komínů na tuhá paliva

Maximální přípustný nános suchých prašných sazí na vnitřním povrchu komínů a kouřovodů je 4 mm. Dehtové saze jsou nepřípustné. K jejich tvorbě dochází zejména nedokonalým spalováním. Nedokonalé spalování je způsobeno např. použitím jiného druhu paliva, než je předepsáno výrobcem spotřebiče paliv, vlhkým palivem, nedostatečným přívodem spalovacího vzduchu, uzavíráním popelníku místo komínové klapky, předimenzovaným výkonem spotřebiče paliv apod..
Teplota spalin nesmí klesat pod 80°C, teplota vody ve spotřebiči paliv musí být vyšší než 60°C. Při každém vyčištění komína musí být vybrány spadané saze. K čištění se používá pouze čistící nástroj potřebného průměru vyrobený z nerezového nebo nekovového materiálu, aby nedocházelo třením černého materiálu k přenosu částic do nerezového materiálu a následné korozi. Čištění se provádí dle „TPK 03-01 Čištění spalinových cest“.
Dodržením provozních podmínek spotřebiče je potřeba zabránit působení přímého plamene na komínový průduch (např. správným přikládáním paliva, výrobce spotřebiče uvádí maximální hmotnost paliva na jedno naložení).

Teplotní třídy uváděné dle ČSN 1143 v prohlášeních o vlastnostech(POV) výrobců komínových systémů vyjadřují maximální provozní teplotu spalin, nutno při topení dodržet. Zde vzniká problém uživatelů, že přikládají více paliva než udává výrobce ve vztahu k výkonu spotřebiče. Tady je na místě si uvědomit a připomínat to uživatelům, že de facto 3 polínka (3 kg ) je cca 10-12 kW výkonu. Při správném nakládání topenišť suchým palivem nedochází u běžných spotřebičů k překročení provozní teploty spalin.

Z toho vyplývá, že povrchová teplota pláště například  třísložkového komína ve volném prostoru nepřekročí kritických 100° C.

Maximální teplota povrchu třísložkového komína nemá překročit 85°C, ale tato teplota je myšlena při odvětrávaném povrchu pláště, tj. ta vzdálenost hořlavých konstrukcí 50 -100 mm co udávají výrobci.

V případě prostupu komína stavební konstrukcí dojde k nemožnosti přímého ochlazování povrchu komína. Teplo se kumuluje ve stavební konstrukci a teplota se zvyšuje až na 250°C i více.

V případě, že bude hořlavý stavební materiál v kontaktu s pláštěm komína, je zde riziko zahoření.

Při průchodu komínu konstrukcemi (např. stropy či střechami) by odstup od hořlavých částí měl být v případě provětrávaného prostupu minimálně 50 mm.

V případě, že prostup není provětráván, ale je izolován izolačním materiálem, musí být odstup od hořlavých částí dodržen minimálně 200 mm. (polovina mocnosti konstrukce).

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Projektování a realizace spalinových cest. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.