Osvědčení kvality členů Společenstva kominíků ČR

zdroj: tzb-info

Cílem působení HKČR a u ní začleněných profesních společenstev je, aby poskytované výrobky a služby byly ve všech odvětvích bezpečné a kvalitní. Proto HKČR podporuje své členy, aby při své podnikatelské činnosti využívali technické normy, pravidla praxe – technická pravidla, aby měli zavedeny systémy řízení kvality a systémy řízení výroby, dodržovali etický kodex HKČR a svých společenstev a, samozřejmě, postupovali v souladu s obecně závaznými právními a jinými předpisy.

Všeobecně zákazníci vítají jakékoliv iniciativy profesních společenstev, které jim umožní získat informace o tom, který živnostník (podnikatel) splňuje odborná kritéria, podepsal etický kodex, pravidelně se vzdělává a totéž umožňuje svým zaměstnancům apod. Kromě webových stránek některých profesních společenstev, které tyto informace se souhlasem svých členů zveřejňují, šíří se v mediálním prostoru spousta dalších „ověřených seznamů“, které však slouží k výdělečné činnosti jejich tvůrců. Z toho potom samozřejmě vyplývá, že umístění na předních místech v seznamu není dáno kvalitou poskytované služby, či vyráběného výrobku, ale výší poplatku za prezentaci firmy na portále.

O pořadí v seznamu nerozhoduje výše poplatku

Z uvedených důvodů již některá společenstva začleněná v HKČR zveřejňují podle předem stanovených pravidel seznamy svých členů, u kterých jsou schopna a ochotna garantovat jejich kvalitu, odbornost i poctivost. Aby Autorizovaná společenstva začleněná v Hospodářské komoře ČR (dále jen AŽS) mohla tento systém „posunout“ na další úroveň, vznikl v Sekci kvality HKČR další materiál, podporující kvalitu podnikání s názvem „Metodika pro tvorbu pravidel osvědčování kvality členů“.

Cílem metodiky je sjednocení přístupu jednotlivých AŽS k poskytování záruk za své členy. V případě, že AŽS bude provádět osvědčování odbornosti a způsobilosti svých členů podle pravidel vypracovaných v souladu s touto metodikou (případně svá stávající pravidla této metodice přizpůsobí), bude oprávněno využívat při ověřování kvality svých členů logo HKČR s připojeným textem – „Osvědčení kvality bylo provedeno v souladu se schválenou metodikou Hospodářské komory ČR“.

Společenstvo kominíků ČR se k tomuto systému osvědčování kvality svých členů, jako jedno z prvních přihlásilo. Byl zpracován a Radou SKČR schválen materiál „Pravidla pro osvědčování kvality podnikání členů SKČR“, který byl předložen Sekci kvality HKČR ke schválení.

POVINNOSTI ŽADATELE O „OSVĚDČENÍ“

Předložit Komisi pro osvědčování kvality členů (dále jen „Komise“) následující podklady a plnit následující požadavky:

 1. Živnostenský list v oboru kominictví, případně výpis z obchodníku rejstříku
 2. Podepsaný etický kodex SKČR
 3. Výpis rozsahu prováděných činností (výroba, stavební činnost – vložkování a stavba komínů, kominické práce)
 4. Zprávy z provedených čištění a kontrol spalinových cest
 5. Zprávy z provedených revizí spalinových cest
 6. Příklad dokumentace pořizovaná při provádění stavební činnosti
 7. Doklady o systému řízení a udržování odbornosti pracovníků provádějících kominické práce
 8. Doklady o dosaženém vzdělání
 9. Doklady o účasti žadatele a zaměstnanců v systému celoživotního vzdělávání SKČR
 10. Doklady o certifikaci výrobků (služeb)
 11. Seznam používaných pracovních pomůcek, měřících přístrojů apod.
 12. Účast žadatele v systému hlášení závad spalinových cest „Statistika závad“

V případě, že některé z požadovaných dokumentů žadatel nepředloží, bude z procesu osvědčování kvality vyřazen.

Všechny podklady předávané žadatelem komisi mají charakter důvěrný a jsou s nimi obeznámeni pouze členové komise

KOMISE PRO OSVĚDČOVÁNÍ KVALITY ČLENŮ SKČR

Komise je složena z předsedy (dále jen „předseda“) a dalších dvou členů. Předsedu komise volí komise ze svého středu. Kandidáta na předsedu může navrhnout každý člen komise. Předseda je zvolen, pokud obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů komise, obdobným způsobem může komise předsedu odvolat. Členové komise jsou: Viceprezident SKČR, Předseda Znalecké a rozhodčí komise SKČR a Cechmistr cechu, kterého je žadatel o osvědčení členem.

Osvědčení má platnost 3 roky, poté může žadatel požádat o jeho prodloužení na další období. Aktuální seznam držitelů „Osvědčení“ bude zveřejněn na webových stránkách SKČR.

Autor:
Ing. Jaroslav Schön, Místopředseda Sekce kvality a člen představenstva HKČR, prezident Společenstva kominíků ČR, Kominické služby Přerov