Odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší

Kvůli stálým problémům s prováděním odvodů spalin venkovní stěnou do volného ovzduší zde uvádíme výtah z ČSN 734201, která je platná i pro topenáře a instalatery:

Odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší lze navrhnout a provést jen v technicky odůvodněných případech u plynových spotřebičů třídy NOx5. Mohou to být pouze spotřebiče v provedení C a spotřebiče v provedení B33,u kterých je zabezpečeno,že spaliny nemohou při provozu spotřebiče proniknout do místa jeho instalace,do jmenovitého výkonu 24 kW.

 

Podmínky spotřebičů do jmenovitého výkonu 7 kW:

          a) Musí být dodržena vzájemná vzdálenost mezi vyústěními nejméně 2,0 m ve vodorovném směru a 2,5 m ve svislém směru

         b) Spodní hrana vyústění nad úrovní okolního terénu musí být ve výši nejméně 0,3 m

        c) Do podzemních podlaží lze instalovat spotřebič za předpokladu,že přívod vzduchu a odvod spalin je zaústěn do svislé šachty o rozměrech nejméně 0,5 m x 1,0 m,která ústí do volného prostoru. Je-li šachta zakryta

            mříží,musí její volný průřez mít velikost nejméně 70% průřezu šachty. Spodní hrana vyústění musí být být nejméně 0,3 m nad dnem šachty a nesmí být hlouběji než 4 m od horního okraje šachty. Do šachty nesmí být

            zaústěno otevíratelné okno nebo jiný větrací otvor.

    Podmínky spotřebičů do jmenovitého výkonu od 7 kW do 24 kW:

     a) Spodní hrana vyústění u samostatně stojících budov s jedním uživatelem(rodinný dům) musí být ve výši nejméně 2 m nad okolním terénem

    b)  Za samostatně stojící budovu s jedním uživatelem se považuje budova,která má minimální vodorovnou vzdálenost od sousedních objektů :

   c) Spodní hrana vyústění u objektů v hromadné zástavbě musí být nejméně 4 m nad okolním terénem

  d) Vývod spalin musí být vždy za venkovní stěnou(vnější plochou obvodové stěny). Prodlužování vývodu může být provedeno pouze se souhlasem výrobce spotřebiče. Vyústění nesmí být pod balkonem nebo pod přesahující

       střechou v menší vzálenosti než 1 m

 e) Od vyústění nesmí být na fasádě použit hořlavý materiál do vzdálenosti 0,5 m ve vodorovném směru a pod vyústěním, 1 m od protilehlých ploch z hořlavých hmot a nad vyústěním ve svislém směru 1,5 m podle ČSN 061008

 f) Při odvodu spalin venkovní stěnou do volného ovzduší musí být dodrženy imisní limity NO2 a CO u oken obytných a pobytových místností,v blízkosti vývodu spalin nebo na přilehlé a protilehlé fasádě. Nejmenší vzdálenosti

     viz obrázek

 g) Nejmenší vzdálenost od sousedních budov se neposuzuje v případech,kdy je vyústění situováno výše,než jsou horní hrany otvoů oken,dveří,větracích mřížekapod,včetně střešních oken a vikýřů apod protilehlé nebo přilehlé

     budovy, viz obrázek

h) Přípustné vzdálenosti od otvorů a způsob vytváření ochranných pásem se stanoví podle  obrázku

Závislost vodorovného odstupu x od osy vyústění v závislosti na výšce u spotřebičů do jmenovitého výkonu 18 kW

Výška (m)Vodorovná vzdálenost (x)
00,31
10,53
1,50,64
2,00,75
2,50,86
3,00,97

Závislost vodorovného odstupu x od osy vyústění v závislosti na výšce u spotřebičů o jmenovité m výkonu nad 18 kW

Výška (m)Vodorovná vzdálenost x (m)
00,41
10,63
1,50,74
2,00,85
2,50,96
3,01,07
3,51,19
4,01,3
4,51,41
5,01,52
5,51,63
6,01,74

Podmínky spotřebičů do jmenovitého výkonu od 7 kW do 100 kW u průmyslových staveb(např staveb určených pro výrobu,skladování a zemědělství):

a) Vyústění vývodu spalin venkovní stěnou do volného ovzduší musí být nejméně 3 mnad okolním terénem

b) Nad yústěním nesmí být situovány žádné otvory do objektu(okna,dveře,větrací otvory apod)

c) U průmyslových staveb musí být vzdálenost sousedních budov nebo protilehlé budovy s otvor,které se nacházejí výše než vyústění,v nejmenší vzdálenosti podle diagramu

d) Vzdálenosti platí pouze za předpokladu,že nebudou překročeny emisní limity podle platných předpisů

Přejít nahoru
× Jak Vám mohu pomoci?