Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR v kostce

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Nemovitosti profi

 

Pro usnadnění a rychlou orientaci v problematice GDPR byla odborem podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu vytvořena stručná metodika (leták), která je ke stažení v příloze této zprávy.

Cílem GDPR je zvýšit ochranu osobních dat občanů/spotřebitelů, která se ovšem na straně firem či subjektů veřejné správy odrazí ve zvýšené administrativní zátěži, ale současně také dojde ke kultivaci podnikatelského prostředí. Ochrana osobních údajů není novým tématem, v současné době ji upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nicméně je třeba upozornit, že GDPR přináší nové povinnosti.Upravuje například nově formu a podobu souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je nutno získat od každé fyzické osoby při sběru těchto údajů.  Na organizace státní správy a státní podniky se bude vztahovat i podmínka jmenování osoby odpovědné za ochranu osobních údajů (Data Protection Officer, DPO). Náplní funkcí DPO bude zejména dohlížet na soulad pravidel těchto subjektů s Nařízením GDPR, komunikovat a Úřadem pro ochranu osobních údajů a provádět interní činnosti, jako jsou audity a školení. Pokud se dotčené subjekty nepřizpůsobí novým pravidlům zpracování dat obsaženým v Nařízení GDPR, hrozí jim pokuty až do výše 20 milionů Euro nebo do výše 4 % jejich ročního obratu.

V rámci informační osvěty byl na webu Ministerstva vnitra uveřejněn materiál Stručný popis obsahu nového Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, který je přílohou této zprávy. Pro praktickou orientaci v GDPR vytvořil Úřad pro ochranu osobních údajů praktický rozcestník.

Ministerstvo vnitra koordinuje metodickou činnost ústředních správních úřadů v oblasti ochrany osobních údajů. V každém resortu se ochrana osobních údajů promítá do praxe specifickým způsobem, a metodická podpora ze strany příslušných ministerstev je proto nezastupitelná. Nabízíme vám rozcestník na internetové stránky ústředních správních úřadů, které se již zhostily úkolu vytvořit na internetu vlastní informační zázemí pro adresáty v jejich oboru působnosti.