Požární bezpečnost RD

zdroj: svépomocí. cz

k projektům PBŘ stavby:

Dřevostavby a krb

Každý dokončený krb musí mít návod na použití, který se předává odběrateli při předání krbu s předávacím protokolem a záručním listem. Krbová vložka musí být řádně certifikována.

Stěny přiléhající ke krbu musí být nehořlavé. Ve stěně ke které je přistaven krb, nesmí být elektrické vedení, rozvod vody a plynu. Ve stěně ani na jejím povrchu nesmí být hořlavé materiály, nebo materiály, které by teplem uvolňovaly škodliviny. Stejné podmínky platí pro stropní konstrukci nad krbem. Tepelná izolace krbu musí být taková, aby její povrchová teplota v místě krbu nepřekročila +50°C.     

V souladu s ČSN 73 4230 musí být SDK podhled (opláštění krovu) střešní konstrukce nad krbem proveden s požární odolností EI 30 DP1 a to do vzdálenosti 1,5m všemi směry od líce prostupujícího komínového tělesa. Ke kolaudaci musí být doložen doklad o montáži SDK podhledu s požadovanou požární odolností.
Podlaha, před otevíratelnou stranou krbu s krbovou vložkou a uzavíratelným ohništěm, musí být nehořlavá, nebo s nehořlavou úpravou a to do vzdálenosti 800mm před touto stranou a v šířce 400mm do stran.


Krb a digestoř v jednom prostoru

Dle požadavku ČSN 73 4230 nesmí být v místnosti, kde je umístěn krb, zařízení na odsávání vzduchu (digestoř), které by vyvolalo zpětný tah a únik spalin do prostoru s krbem. Klimatizace může být pouze přetlaková.
Ve společném prostoru s krbem a digestoří musí být provedena jedna z následujících možností:
–       digestoř bude provedena jako cirkulační
–       krbová vložka bude mít nezávislý přívod spalovacího vzduchu z venkovního prostředí